پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران

Anchorاهداف پیشرفت، جهت گیری افراد به کار، موقعیت و تمرکز کلی یا هدف آنها از پیشرفت را بازنمایی می کند و معطوف به هدف خاصی برای یک کار مشخص نیست(پینتریچ و همکاران، ۲۰۰۳).  پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران(۱۹۹۸) ۱۸ سوال دارد که پاسخدهی به سوالهای آن بر اساس مقیاس ۷ درجه ای لیکرت است. اعتبار خرده آزمونهای جهت گیری هدف تبحری، عملکردی –رویکردی و عملکردی اجتنابی این پرسشنامه بر حسب آلفای کرونباخ بین (۷۰/۰) تا ۸۴/۰ گزارش شده است.

پاسخ دهی به سوال‌ها بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای بود . انتخاب پاسخ یک بدین معنا بود که آن موضوع یا آن سوال به هیچ وجه در مورد آن‌ها صدق نمی­کند و انتخاب پاسخ هفت به معنای صادق بودن آن موضوع یا آن سوال در مورد ان‌ها بود. در پژوهش کارشکی (۱۳۸۷) پرسشنامه یاد شده پس از ترجمه  بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا روایی آن به وسیله کارشناسان تایید شود. اعتبار ابزار بر اساس آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی تایید شد. پرسشنامه جهت گیری هدفی میدگلی و همکاران (۱۰) دارای ۱۸ سوال و خرده آزمون جهت هدفی تبحری، رویکردی و اجتنابی است اعتبار خرده آزمون های پرسشنامه مزبور بین ۷۰/۰تا ۸۴/۰گزارش شده است. اعتبار کلی پرسشنامه در اجرای نهایی نیز ۸۴/۰ و اعتبار خرده آزمون های آن، به ترتیب ۸۷/۰، ۸۴/۰و ۷۶/۰ به دست آمد (۱۱). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کلی پرسشنامه ۸۱/۰ بود و برای خرده مولفه‌های اول ۸۸/۰، خرده مولفه دوم ، ۸۸/۰ و برای خرده مولفه سوم ۵۸/۰ به دست آمد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سوالات: ۱۸

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

پرسشنامه لاتین: دارد

مقاله اصلی لاتین: دارد

تعداد مقالات همراه: ۳

نمونه سوالات پرسشنامه اهداف پیشرفت یا جهت گیری هدف میدگلی و همکاران:

  1. من در دانشکده به کارهایی علاقه مندم که ازآنها چیزی یاد بگیرم، حتی اگر اشتباهاتی در آنها داشته باشم.
  2. یک دلیل مهم برای اینکه چرا تکالیف درسی دانشکده را انجام می دهم این است که من به یادگیری چیزهای جدید علاقه مندم.
  3. من در دانشکده به کارهایی علاقه مندم که واقعا مرا به تفکر وادار کند.
  4. یک دلیل مهم برای اینکه چرا من کارهایم را در کلاس درس انجام می دهم این است که می خواهم آنها را به بهترین وجه یادبگیرم.

Midgley C; Kaplan A; Middleton M; Maehr ML; Urdan T; Anderman L H; Anderman E& Roeser R.(1998). The development and validation of scales assessing students’ achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology; 23: 113-131.

Pintrich PR; AnneMarie MC; Toni M& Kempler. (2003). Current issues in achievement goal theory and research. International Journal of Educational Research; 39: 319–۳۳۷٫

کارشکی، حسین؛ میردورقی، فاطمه و حمزه لو، محمد(۱۳۹۱). نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان. مطالعات روانشناختی، دوره ۸، شماره ۳٫

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …