پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (TPS)

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (TPS)

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (TPS)
اهمال کاری تاکمن

تعریف مفهومی:

اهمالکاری از فعل لاتین (procrasinare)  به معنی مسامحه کردن، طفره رفتن و تعامل ورزیدن مشتق شده است که معنی تحت الفظی آن به تعویق انداختن کارها یا به تاخیرانداختن کارها به روز دیگر است (دی سیمون،۱۹۹۳).امروزه رفتارگراها معمولا اهمالکاری را به عنوان یک عادت آموخته شده که از رجحان انسانی برای پاداش های کوتاه مدت ناشی می شود تعریف می کنند(مک کوینی،۱۹۸۶)

گزینه های پرسشنامه شامل مطمئنا این چنین نیستم ، این تمایل درمن وجود ندارد ، این تمایل در من وجود دارد و مطمئنا این چنین هستم پاسخ ها به ترتیب بر اساس مقادیر ۱-………..

این مقیاس توسط تاکمن ( ۱۹۹۱ ) ساخته شد و از ۱۶  ماده  و یک عامل تشکیل شده است که آزمودنی به یکی از چهار گزینه مطمئنا این چنین نیستم ، این تمایل درمن وجود ندارد ، این تمایل در من وجود دارد و مطمئنا این چنین هستم پاسخ می گوید. این پرسشنامه نخستین بار در سال ۲۰۰۱ میلادی در دانشگاه تورنتو کانادا جهت سنجش میزان اهمالکاری دانشجویان طراحی ، اجرا و هنجار شد.

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن(TPS) به منظور اندازه گیری توصیف تمایل به تاخیر به گونه ای تعمیم یافته، میل شدید به انجام افراطی فعالیت در موقع انجام کارهای ناخوشایند و تمایل به سرزش رویدادها یا افراد برای پیامدهای ناشی از اهمال کاری به کار می رود. این مقیاس ۳۵ سوال دارد که به شیوه ۴ درجه ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالف نمره گذاری می شود.

 مشخصات فایل پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (TPS):

قالب فایل: Word

روایی پایایی:

نویسنده: تاکمن

روش نمره گذاری:

مقیاس/ طیف: ۴ درجه ای طیف لیکرت

تعریف مفهومی:

تفسیر:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …