پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی رومنس

پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی رومنس

Anchorیکی از مقیاسهای نسبتا پرکاربرد در اندازه گیری افکار و باورهای غیرمنطقی  و ناکارآمد در روابط زناشویی است که به منظور پی بردن به روابط زوجها، بررسی جایگاه میانجی گری شناختی  در واکنشهای عاطفی و رفتاری هر یک از زوجین در روابط زناشویی و نیز درک ماهیت و معنای تعاملهای آنها توسعه یافته است.

مطالعات متعدد (رومنس و دی بود، ۱۹۹۵؛ دی بورد و دیگران، ۱۹۹۶) به منظور بررسی روایی RBQ بویژه از طریق تحلیل عاملی نشان دادند که مقیاس دارای ۹ عامل است:

۱- کاملا صادق و پذیرا بودن یکدیگر در همه مواقع

۲- خواندن افکار یکدیگر

۳- انجام همه کارها با یکدیگر

۴-ارضا کردن همه نیازها

۵- توانایی و تمایل به تغییر دادن خود به خاطر دیگری

۶- کامل و عالی بودن همه چیز در روابط زناشویی

۷- آسان بودن حفظ روابط خوب زناشویی

۸-خوب و کامل بودن روابط عاشقانه و

۹- رمانتیک گرایی.

مشخصات فایل پرسشنامه

باورهای ارتباطی زناشویی رومنس:

تعداد سؤالات:  ۵۸

روایی و پایایی:

منابع: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …