پرسشنامه باورهای ارتباطی زناشویی

مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سال ۱۹۹۵ با توجه به همپوشی افسردگی و اضطراب و به منظور تعریف واندازه گیری سازه های اضطراب و افسردگی توسط لویباند ساخته شده است. در واقع این مقیاس مجموعه ای از سه مقیاس خودسنجی می باشد که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی، افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است(کاستلو و کامری، ۱۹۶۷).

این پرسشنامه بر اساس شدت و میزان اضطراب ، افسردگی و استرس نمره گذاری می شود. اگر ازمودنی دچار اضطراب ، افسردگی یا استرس نباشد، نمره ۰ و اگر گزینه های کم، زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نماید به ترتیب نمره های ۱، ۲ و ۳ را کشب می کند. در این پرسشنامه هر مقیاس شامل ۵ سوال بوده و به این صورت نمره فرد در مقیاسهای اضطراب، افسردگی و استرس محاسبه می شود.

در این پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه DASS که حاوی بیست و یک سوال(۷ سوال برای هر مقیاس) است استفاده شده است.

۷ ماده مربوط به استرس:  ۱۸، ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶، ۱

۷ماده مربوط به اضطراب: ۲۰، ۱۹، ۱۵، ۹، ۷، ۴، ۲

۷ ماده مربوط به افسردگی: ۲۱، ۱۷، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۵، ۳

صاحبی و همکاران(۱۳۸۰) در مطالعه ای از طریق محاسبه همسانی درونی و روایی این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی وروایی ملاک با اجرای همزمان آزمونهای افسردگی بک ، اضطراب زندگی و استرس ادراک شده اعتبار این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند. همسانی درونی مقیاسهای DASS با استفاده از آلفای کرونباخ عبارت بودن از: مقیاس افسردگی ۷۷/۰، مقیاس اضطراب ۷۹/۰ و مقیاس استرس ۷۸/۰ . هم چنین به منظور بررسی روایی ملاکی DASS اجرای همزمان آن با آزمون افسردگی بک، اضطراب زونک و استرس ادراک شده انجام شد.همبستگی مقیاس افسردگی DASS با آزمون افسردگی بک ۷۰/۰، همبستگی مقیاس اضطراب آن با آزمون اضطرا زونک ۶۷/۰ و همبستگی مقیاس تنیدگی آن با استرس ادراک شده ۴۹/۰ بود، که تمامی این همبستگی ها در سطح P<0/001 معنادار هستند.

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …