پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه محقق ساخته مزبور از نوع مداد کاغذی و دارای ۹۰ سوال و چهار عامل (فردی، آموزشی ،اجتماعی و خانوادگی) بود که در اجرای اولیه بر مبنای نتایج حاصل از آلفای کرونباخ و نظریات کارشناسان، تعداد سوالها به ۶۸ سوال تقلیل یافت. پس از آن در مرحله اجرای نهایی در میان سه گروه با توجه به نتایج به دست آمده در تحلیل عاملی تاییدی ، عامل اجتماعی از کل پرسشنامه حذف گردید. سپس از میان عوامل سه گانه فوق، اولویت و اهمیت ۹ مولفه مشخص گردید و در نهایت این پرسشنامه شامل ۴۵ سوال و در قالب سه عامل فردی(شامل مولفه های های انگیزش تحصیلی، استعداد و توانایی تحصیلی، برنامه ریزی و مهارتهای زندگی)، آموزش(شامل مولفه های استاد و کیفیت تعامل وی با دانشجو، سیستم آموزشی، فضا و امکانات آموزشی) و خانوادگی(شامل مولفه های نگرش خانواده نسبت به تحصیل و جو خانوادگی) تدوین گردید. این پرسشنامه بر مبنای مقیاس ۵ درجه ای لیکرت، از کاملا موافقم (۵) به کاملا مخالفم(۱) تنظیم گردیده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۹۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …