پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

بهزیستی اجتماعی بیانگر یک پدیده اساسا عمومی(در مقابل خصوصی) است که بر تکالیف اجتماعی که بشر در دل ساختارهای اجتماعی و جوامع با آنها مواجه است متمرکز می شود(کیز و ماجیارمو، ۲۰۰۳). بهزیستی اجتماعی به عنوان گزارش خود فرد در مورد کیفیت روابطش با افراد دیگر، محله ای که در آن زندگی می کند و جامعه اش تعریف می شود. کیز ابعاد عملیاتی بهزیستی اجتماعی را با نظر به الگوی سلامتAnchor[۱](کیز و شاپیرو، ۲۰۰۴) و آموزه های جنبش روانشناسی مثبت گرا مطرح می کند. این ابعاد که هر یک منعکس کننده چالشهایی هستند که انسان به عنوان موجودی اجتماعی با آن مواجه است بدین قرارند(کیز، ۱۹۹۸):

یکپارچگی اجتماعیAnchor[۲]: بیانگر ارزیابی فرد از کیفیت رابطه اش با اجتماع و جامعه است. افرادی که دارای سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی اجتماعی هستند، به جامعه و اجتماعشان احساس تعلق بیشتری دارند و احساس دارا بودن مشتکرات با افراد جامعه در آنها بیشتر است.

پذیرش اجتماعیAnchor[۳]:بیانگر درک فرد از خصوصیات و ویژگی های افراد جامعه به عنوان یک کلیت است. افرادی که دارای سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی اجتماعی هستند، دید مثبتی به ذات بشر دارند، به افراد دیگر اعتماد می کنند و به خوب بودن مردم باور دارند.

مشارکت اجتماعیAnchor[۴]: بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است. افرادی واجد سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی اجتماعی، احساس می کنند عضو مهمی از جامعه خود هستند و می توانند چیزهای ارزشمندی به جهان ارائه کنند.

شکوفایی اجتماعیAnchor[۵]: بیانگر ارزیابی فرد از مسیر حرکت جامعه و پتانسیلهای آن است؛ به این معنا که فرد احساس کند جامعه در حال تحول است وپتانسیلی دارد که از طریق شهروندان و نهادهای اجتماعی در حال شکوفا شدن است. افرادی واجد سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی اجتماعی، نسبت به وضعیت کنونی و آینده جامعه امیدوارترند و معتقدند جهان در حال تبدیل شدن به مکانی بهتر برای همه افراد است.

درک پذیری اجتماعیAnchor[۶]: بیانگر فهم کیفیت، ساخت و طرزکار جهان اجتماعی است و شامل علاقه مندی و اهمیت دادن به شناختن دنیا است. افرادی دارای سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی، نه تنها به جهانی که در آن زندگی می کنند، اهمیت می دهند، بلکه احساس می کنند که می توانند حوادث پیرامونشان را درک کنند و مایلند معنای زندگی را بفهمند.

اگر چه این ابعاد بهزیستی اجتماعی می توانند نشانگر سلامت روانی فرد باشند.، اما در مقایسه با ابعاد بهزیستی هیجانی و روانشناختی از وضوح کمتری برخوردارند. معهذا باید توجه داشت که مقیاسهای بهزیستی هیجانی غالبا رضایتمندی و عواطف مثبت فرد نسبت به زندگی کلی را می سنجند و به ندرت به رضایتمندی و عواطف مثبت نسبت به جنبه های زندگی اجتماعی می پردازند.

فرم کوتاه مقیاس بهزیستی اجتماعی مشتمل بر ۱۵ ماده برای سنجش ۵ بعد بهزیستی اجتماعی است که بر اساس مقیاسی ۷ درجه ای از”کاملا مخالف” تا “کاملا موافق” پاسخ داده می شود. مقدار آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای این مقیاس در پژوهش جوشن لو، رستمی، و نصرت ابادی(۱۳۸۵) بین ۵۹/۰ تا ۷۶/۰ بود.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱ دنیا برای من بسیار پیچیده و مبهم است.

۲- احساس می کنم به هیچ گروه و جماعتی تعلق ندارم.

مشخصات فایل پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز- فرم کوتاه ۱۵ سوالی:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعداد صفحات: ۴

تعداد سوالات:۱۵

نمره گذاری: دارد

مقاله بیس فارسی: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است.(یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی،  شکوفایی اجتماعی، درک پذیری  اجتماعی)

تعداد مقالات همراه: ۲

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …