پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

بهزیستی عبارت است از حالت مثبت جسمانی، اجتماعی و روانی و صرفا به معنای نداشتن درد، ناراحتی و ناتوانی نیست. بهزیستی مستلزم آن است که نیازها ارضا شوند و افراد احساس هدفمندی داشته باشند و احسا کنند که قادر به تحقق اهداف فردی مهم هستند و در جامعه مشارکت کنند. بهزیستی از طریق شرایط دربردارنده روابط فردی حمایت کننده، سلامت مطلوب، امنیت مالی و فردی، مشاغل پاداش دهنده و محیط جذاب و سالم ارتقاء پیدا می کند(ادازه سلامت انگلستان، ۲۰۰۴). در سال ۱۹۸۴ سازمان بهداشت جهانی، بهزیستی اجتماعی را یکی از چند متغیر کلی سلامت فرد تعریف کرده است. بر این اساس کیز(۱۹۹۸) معتقد است بهزیستی اجتماعی به شرایط و عملکرد فرد در جامعه اشاره دارد.

مدل چند وجهی کیز(۱۹۹۸) از بهزیستی اجتماعی شامل پنج جنبه می شود که میزان کارکرد بهینه افراد را در عملکرد آنها معلوم می کند. پنج بعد یا جنبه بهزیستی اجتماعی از نظر کیز(۱۹۹۸) یعنی انسجام، همبستگی، پذیرش، مشارکت و شکوفایی با اندازه های مبوط به سلامت روان مرتبط هستند. به نظر کیز(۱۹۹۸) شناخت و پذیرش دیگران، عنصر پذیرش و ارزش فرد به عنوان یک شریک اجتماع، عنصر مشارکت و سرانجام باور به تحول مثبت اجتماعی، عنصر شکوفایی بهزیستی اجتماعی است. این عناصر می تواند وحدت اجتماعی، همیاری، پیوند اجتماعی و حس ظرفیت برای رشد مداوم جامعه و میزان راحتی افراد را در پذیرش دیگران ارزیابی کنند(کیز، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵).

به طور کلی بهزیستی ذهنی ارزیابی یک فرد از کیفیت تجربیات، آگاهی ها، ارتباطها و سایر مسائل فرهنگی و مرتبط با ارزشمندیهای فرد در حیات اوست(دینر، ساح، لوکاس و اسمیت، ۱۹۹۹؛ کیز، اشموتکین و ریف، ۲۰۰۲). بر اساس نظریه کیز(۱۹۹۸) بهزیستی اجتماعی به شرایط و عملکرد فرد در جامعه اشاره دارد. افراد برخوردار از درجات بالای بهزیتسی اجتماعی معمولا قادر به برقراری روابط با سایرین و حفظ آن روابط هستند(هویی شان و همکاران، ۲۰۰۸). کیز و همکاران(۲۰۰۲)، مک گرگور و لیتل(۱۹۹۸)، ریان و دسی(۲۰۰۱)، ریف(۱۹۸۹)، واترمن(۱۹۹۳) و دیگر پژوهشگران ابعاد گوناگونی از احساس ذهنی بهزیستی را مورد نظر قرار داده اند. کیز(۱۹۹۸) بهزیستی اجتماعی را به عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف می کند. از ابتدا نیز بهزیستی اجتماعی به عنوان ادراک افراد از یکپارچگی آنها با جامعه، پذیرش دیگران، پیوستگی با اجتماع و احساس فرد از مشارکت با جامعه تعریف می شد(لارسون، ۱۹۹۶). چنانچه در سال ۱۹۴۸ سازمان بهداشت جهانی، بهزیستی اجتماعی را یکی از چند متغیر کلی سلامت فرد تعریف کرد.

پرسشنامه ۳۳ گویه ای بهزیستی اجتماعی توسط کیز(۱۹۹۸) بر اساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی تهیه شده است. او طی دو مطالعه بر روی دو نمونه ۳۷۳ و ۲۸۸۷ نفری در آمریکا با استفاده از تحلیل عوامل، مدل ۵ بعدی به کار رفته در پرسشنامه خود را از نظر تجربی مورد تایید قرار داده است. در این مقیاس،Anchor ۶ گویه مربوط به عامل مشارکت اجتماعی، ۷ گویه مربوط به عامل انسجام اجتماعی، ۷ گویه مربوط به عامل پذیرش اجتماعی، ۶ گویه مربوط به عامل همبستگی اجتماعی، و ۷ گویه مربوط به عامل شکوفایی اجتماعی است. کیز(۱۹۹۸) جهت پاسخگویی از یک مقیاس لیکرت ۱ تا ۵ درجه ای استفاده کرده است. او جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که ضرایب قابل قبولی نیز به دست آورد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان دهنده برازش خوب مدل پنج عاملی بوده است.

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز با ۳۳ سوال دارای نمونه سوالات زیر می باشد:

۱-احساس می کنم به چیزی که آن را جامعه می نامم، تعلقی ندارم.
۲-دنیا برای من بیش از اندازه پیچیده است.
۳- رفتار من بر رفتار سایر افراد جامعه اثر می گذارد.
۴-فکر می کنم چیز با ارزشی برای ارائه دادن به دنیا دارم.

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز همراه با مقاله اصلی به زبان فارسی با روایی، پایایی، روش نمره گذاری و در قالب فایل Word در اختیار شما قرار می گیرد. به محض پرداخت موفق لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان به ایمیل نیز ارسال می گردد.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …