پرسشنامه بهزیستی ذهنی

Anchorبرای سنجش بهزیستی ذهنی از پرسشنامه ای که دارای ۱۳ سؤال است و شامل مقیاسهای عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت کلی از زندگی می باشد، استفاده شد. مقیاس رضایت ا زندگی با الگوگیری از مقیاس “مرجع خود” کانتریل(۱۹۶۵، به نقل از کییز و همکاران)بررسی می شود. به منظور ارزیابی رضایت از زندگی در این پرسشنامه از آزمودنی خواسته می شود که وضعیت خود را بر روی یک مقیاس ۱۰ درجه ای از صفر(بدترین حالت ممکن) تا ۱۰(بهترین شرایط ممکن)مشخص نماید. در مقیاس عاطفه مثبت از آزمودنی خواسته می شود که با بهره گیری از شش نشانگر از قبیل بشاش، دارای روحیه خوب، فوق العاده شاد، آرام و آسوده، راضی، سرزنده وضعیت خود را روی یک مقیاس ۵ درجه ای از ۱(هیچ وقت) تا ۵(تمام وقت) مشخص کند. در مقیاس عاطفه منفی آزمودنیها وضعیت خود ………

اطلاعات مربوط به پرسشنامه بهزیستی ذهنی در جدول ذیل آورده شده است.

متغیر

مؤلفه

شماره سؤالات

تعداد سؤالات

بهزیستی ذهنی

عاطفه مثبت

۶

عاطفه منفی

۶

رضایت از زندگی

۱

Anchorتعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-بشاش بوده ام.

۲-روحیه خوبی داشته ام.

۳-فوق العاده شاد بودم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۳

مؤلفه ها: دارد

تعداد مؤلفه ها: ۳

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …