پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

AnchorAnchorAnchorبهزیستی روانشناختی مفهومی چند مولفه ای و در برگیرنده شش بعد(پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) می باشد. ریف برای اندازه گیری این سازه ها، مقیاس بهزیستی روانشناختی همچون پرسشنامه ۲۰ سوالی، ۱۴ سوالی، ۹ سوالی و ۳ سوالی را طراحی کرد. پس از بررسی های اولیه، نسخه اصلی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که دارای ۸۴ سوال بود، تهیه شد(ریف، ۱۹۸۹؛ به نقل از بیانی و کوچکی و بیانی، ۱۳۸۷). این پرسشنامه شش مولفه اصلی الگوی بهزیستی روانشناختی را مورد ارزیابی قرار می دهد و بنابراین دارای ۶ زیرمقیاس (هر زیرمقیاس شامل ۱۴ عبارت است). این پرسشنامه برای بزرگسالان تهیه شده و دو نسخه ۵۴ عبارتی و ۱۸ عبارتی نیز دارد. آزمودنی باید در طیف ۶ درجه ای لیکرت(۱=کاملا مخالفم، تا ۶=کاملا موافقم) مشخص سازد که تا چه حد با هر یک از عبارت موافق یا مخالف است(روئینی و همکاران، ۲۰۰۳).

ویژگی های روانسنجی نسخه اصلی مقیاس بهزیستی روانشناختی قابل قبول گزارش شده اند(روئینی و همکاران، ۲۰۰۳).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۸۴

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …