پرسشنامه بهزیستی عمومی

بهزیستی روانی نشانگر چالش هایی است که فرد در تلاش برای انجام امور زندگی و تحقق استعدادهای منحصر به فردش با آن مواجه می شود و شامل شش بعد است: خود را قبول داشتن، رشد شخصی، داشتن هدف در زندگی، رابطه مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری.

پرسشنامه بهزیستی عمومی (هارلد جی. داپوی، ۱۹۷۲) یک شاخص خلاصه اما با دامنه وسیعی از احساسات درونی از بهزیستی یا ناراحتی روان شناختی در زمینه یابی های اجتماعی مورد استفاده را ارائه می دهد.
پرسشنامه بهزیستی عمومی برای ارزیابی احساسات شخصی پیرامون “حالات درونی شخص” به جای شرایط خارجی مثل درآمد، محیط کار و یا همسایگی طراحی شده است.
پرسشنامه بهزیستی عمومی احساسات مثبت و منفی را منعکس می کند، ۶ بعد ارزیابی شده است که شامل بهزیستی مثبت، خودکنترلی، نیروی سرزندگی، اضطراب، افسردگی و سلامت عمومی می شود.

مقیاس پرسشنامه بهزیستی عمومی

پرسشنامه بهزیستی عمومی دارای ۱۸ سوال است که ۱۴ سوال اول از مقیاس های پاسخ ۶ ماده ای استفاده می کند که شدت تکرار را نشان می دهد. ۴ سوال باقیمانده از مقیاس های درجه بندی صفر تا ده استفاده می کند که در انتهای هر یک صفاتی وجود دارد که تعریف کننده آن است.
کیفیت ترتیبی گزینه های پاسخ به لحاظ تجربی کنترل شده است.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …