پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده

AnchorAnchorپرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده(AnchorRFCP)در سال ۲۰۰۴ توسط کوئرنر و فیتزپاتریک، ساخته شده و دارای ۲۶ آیتم پنج گزینه ای از کاملا موافقم (نمره پنج) تا کاملا مخالفم(نمره یک)، در زمینه ارتباطات خانوادگی است. این ابزار جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی خانواده را که به ترتیب ۱۵ گزاره اول و ۱۱ گزاره بعدی را تشکیل می دهند مورد سنجش قرار می دهد. کوئرنر و فیتزپاتریک اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ) مقیاس را ۸۹/۰ (دامنه ۹۲/۰ تا ۸۴/۰)برای بعد گفت و شنود و ۷۹/۰ (دامنه ۸۴/۰ تا ۷۳/۰) برای بعد همنوایی گزارش کرد. کوروش نیا برای بعد گفت وشنود آلفای ۸۷/۰ و برای بعد همنوایی آلفای ۸۱/۰ گزارش داد. همچنین Anchorکوئرنر و فیتزپاتریک این پرسشنامه را دارای روایی مطلوب از هر سه دیدگاه محتوایی، ملاکی و سازه می دانند. کوروش نیا با استفاده از روش تحلیل عاملی و همسانی درونی، روایی مطلوبی برای این ابزار گزارش نموده است. ولی ارزش ویژه دو عامل گفت و شنود و همنوایی را در تحلیل عاملی به ترتیب ۴۸/۶ و ۲۶/۳ گزارش نمود که ۴۳/۳۷% واریانس مقیاس را ارزیابی می نمود. ضریب همبستگی ابعاد با نمره کل نیز به ترتیب ۷۵/۰ و ۴۴/۰ بودند.

منابع:

-Koerner AF, Fitzpatrick MA. Communication in intact families. In A. Vangelisti (Ed.). Handbook of family communication. Mahwah, NJ: Erlbau; 2004.

-Koroshnia M, Latifian M. Investigation the relationship between dimensions of family communication patterns with anxiety and depression of children. J Fam Res. 1386;(10):587-600. [Persian].

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …