پرسشنامه تعهد شغلی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه استاندارد تعهد شغلی توسط بلا و همکاران(۱۹۸۵) تهیه شده که مشتمل بر ۴۰ سوال بسته پاسخ در زمینه وابستگی حرفه ای، سوالات (۲۸، ۲۴، …….) وابستگی سازمانی(۳۹، ۳۵، ۳۲، ۲۹……..) پایبندی به ارزشهای کار (۳۳، ۳۰، …….) و مشارکت شغلی(۴۰، ۳۸، ۳۶،……) بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت است. روایی پرسشنامه تعهد شغلی، توسط رجایی پور و بهرامی(۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان رابطه شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تایید اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان انجام شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با اجرای مطالعه مقدماتی در بین ۲۰ نفر از اعضای جامعه آماری به میزان (۸۳/۰) توسط رجایی پور و بهرامی گزارش شده است، همچنین سلیمانی و مطهری ضریب آلفای کرونباخ را برای آن (۹۱/۰)گزارش نموده اند.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. تصمیم گیری من برای انتخاب این شغل تصمیم خوبی بوده است.
  2. خوشحالم از اینکه ضمن داشتن شرایط انتخاب شغلهای دیگر این شغل را انتخاب کرده ام.
  3. پر اهمیت و باارزش ترین چیزها کار است.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۴۰

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …