پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون

برای تفکر انتقادی تعاریف زیادی ارائه شده است. شورای ملی توسعه تفکر انتقادی(۱۹۹۶) آن را فرایندی نظامدار و عقلانی می داند که در طی آن، فرد به طور فعال و متبحرانه به مفهوم سازی، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی اطلاعات گردآوری شده یا تولید شده می پردازد و از طریق مشاهده، تجربه، تامل و استدلال به سمت باور و عمل پیش می رود(سانه ۲۰۰۴). انیس تفکر انتقادی را تفکر مستدل و تیزبینانه درباره اینکه چه چیزی را باور کنیم و چه اعمالی را انجام دهیم، تعریف کرده است و یا وولفولک(۲۰۰۱) آن را ارزیابی تصمیمات از راه وارسی منطقی و منظم مسائل، شواهد و راه حل ها تعریف کرده است.

بر این اساس، مهارت های تفکر انتقادی به هر نوع توانایی فکری یا رفتاری که بتوان یاد گرفت، یا اعمال ذهنی ای مثل پرسش گری، طبقه بندی،ترکیب، مقایسه، تشخیص سوگیری ها، استقراء، قیاس و استنتاج گفته می شود(گریتن، دام و ولمام، ۲۰۰۴) مایرز(۱۹۸۶) نگرش های کلی لازم برای تفکر انتقادی را به دو دسته شناختی و عاطفی تقسیم می کند. به عبارت دیگر، وجود مهارتهای شناختی تفکر انتقادی به تنهایی برای تبدیل شدن به یک متفکر منتقد کافی نیست؛ بلکه لازم است که فرد از روحیه و منش انتقادی نیز برخوردار باشد. بنابراین می توان برای تفکر انتقادی هم ابعاد شناختی در نظر گرفته و هم ابعاد عاطفی. بسیاری بر این باورند که توانایی تفکر انتقادی از عوامل کلیدی زندگی موفقیت آمیز و شرط لازم برای اعمال استقلال فردی است. به همین دلیل، منطق انتقادی از مهمترین ارزش های فکری در جوامع توسعه یافته تلقی می شود. بنابراین ضروری است که تربیت متفکران انتقادی از اهداف مهم نظام آموزشی معاصر باشد(مک گراث، ۱۹۹۹). می یر(۱۹۹۴) در بیان ویژگی متفکران انتقادی اظهار می دارد که : آنها افرادی شک گرا، دارای ذهنی باز، اندیشمند، ارزش گرا، متوجه وضوح و دقت مطالب و نقطه نظرها، فعال، پرسشگر و تحلیل گرند. دیدگاه خودمحورانه نسبت به دنیا ندارند . برای شنیدن دیدگاه و چشم اندازهای جدید آمادگی دارند و در مقابل دستکاری و جاذبه های غیر عقلانی مقاومت و از قضاوتهای ناگهانی اجتناب می کنند.

مقدمات ساخت پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون – گلیزر در اوایل قرن بیستم توسط گودوین واتسون(۱۹۲۵) و ادوارد گلیزر(۱۹۳۷) فراهم شد. هدف واتسون و گلیزر ادغام جنبه های نظری تفکر انتقادی با شاخص های عملی بود که بتواند در محیط های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر فرم بریتانیایی متشکل از پنج بخش است که هر کدام نیازمند کابرد مهارت استدلال تحلیلی است. طی آزمون این مهارت ها بایستی به کار برده شوند.

استنباط، شناسایی مفروضات، قیاس(استنتاج)، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی استدلال های منطقی

پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون که در پنج بخش به منظور تعیین توانایی شما در تفکر تحلیلی و منطقی تنظیم شده است و دارای سوالات جداگانه می باشد.

در این مجموعه پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون به همراه پایایی، روایی، نمره گذاری ، تفسیر و تعریف مفهومی تفکر انتقادی .. در اختیار شما قرار می گیرد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …