پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ)

پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ)

پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ)AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorیکی از سازه هایی که در حوزه افسردگی به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است، شیوه های حل مساله می باشد. حل مساله فرآیندی شناختی-رفتاری و مبتکرانه است که فرد به کمک آن راهبردهای موثر و سازگارانه برای مشکلات روزمره را شناسایی یا ابداع می کند(۱۴). سازه حل مساله با متغیرهای سلامت عمومی، افسردگی، انگیزه پیشرفت، پریشانی روانشناختی، استرس و سازگاری روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است(۱۸-۱۵).

از دیدگاه نزو (۱۹)، شش نوع سبک حل مساله وجود دارد که عبارتند از حل مساله خلاقانه، اعتماد، گرایش، درماندگی، مهارگری(کنترل) و اجتناب، سه سبک نخست، شیوه های حل مساله سازنده و سه سبک بعدی شیوه های حل مساله غیرسازنده خوانده می شوند.

شیوه های سازنده با سازه هایی هم چون رضایت از زندگی، عاطفه مثبت، انگیزه پیشرفت و حمایت اجتماعی رابطه دارند و شیوه های غیرسازنده با متغیرهای اضطراب و افسردگی، نومیدی، خصومت و استرس شغلی همبسته هستند(۱۴، ۲۰). شواهد تجربی از نقش مهم حل مساله به عنوان یک عامل هسته ای در افسردگی حمایت می کنند(۱۹) و نشان داده اند که حل مساله ضعیف یک عامل میانجی در ارتباط بین رویدادهای استرس زای زندگی و شروع افسردگی است. بدین صورت که حل مساله غیرسازنده موجب افزایش خلق منفی شده و عملکرد فرد را کاهش می دهد(۲۵-۱۲).   

چگونگی ساخت پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ):

مقیاس سبک حل مساله را کسیدی و لانگ (۱۴) طی دو مرحله ساخته اند و دارای ۲۴ پرسش است که شش عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در برگیرنده چهار ماده آزمون می باشندو این عوامل عبارتند از: سبک حل مساله خلاقیت، اعتماد در حل مساله، سبک گرایش، درماندگی در حل مساله، مهارگری حل مساله، سبک اجتناب، سبک حل مسئله خلاقیت نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حلهای متنوع بر حسب موقعیت مسئله زاست. سبک اعتماد در حل مساله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است. سبک گرایش، نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آنها را نشان می دهد. سبک درماندگی بیانگر بی باوری فرد در موقعیتهای مسئله زا می باشد.

پرسشنامه توانایی حل مسئله (کسیدی و لانگ). مردی در حال حل مکعب روبیک. به همراه آرم سایت آزمودنی و نام پرسشنامه.

در این مقیاس آزمودنی به هر سوال پاسخ بلی یا خیر می دهد(۹). این سوالات شش عامل را می سنجد که عبارتند از: جهت یابی (احساس بی یاوری و ناتوانی در موقعیت‌های مسئله زا)، شیوه کنترل در حل مساله (بعد کنترل بیرونی- درونی)، شیوه خلاقیت (برنامه ریزی برای راه حلهای متنوع)، شیوه اعتماد در حل مساله (اعتقاد به توانایی فردی برای حل مشکل)، شیوه اجتناب (رد شدن از مشکلات به جای مقابله با آنها) و شیوه تقرب (تمایل به مقابله و حل مشکلات).

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- من کارها را بدون هدف انجام میدهم و این را در نظر نمی گیرم که رفتارم بر موقعیت خاص چه تاثیری می گذارد.      .

۲-Anchor احساس درماندگی می کنم و قادر نیستم درباره مشکلاتم به هیچ راه حلی فکر کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه توانایی حل مساله:

روایی و پایایی:

قالب فایل: Word

منبع:

تعریف مفهومی :

تعداد سوالات: ۲۴

مقاله همراه: ۲

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …