پرسشنامه توانمندی های اجتماعی- هیجانی و تاب آوری

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین مقیاس یک سیستم ارزیابی مبتنی بر نقاط قوت است که برای ارزیابی خصوصیات و مهارتهای اجتماعی هیجانی مثبت کودکان و بزرگسالان(مثل خودتنظیمی، بینش و توانمندی اجتماعی و هیجانی، حل مسئله و همدلی) طراحی شده است. این مقیاس ۵۲ سوال و چهار زیرمقیاس دارد. این چهار مقیاس عبارتند از: خودتنظیمی(۲۲ سوال)، توانمندی اجتماعی(۱۳ سوال)، همدلی(۶ سوال) و مسئولیت پذیری(۱۱ سوال). فرم کوتاه این سیستم اطلاعاتی چندگانه فقط ۱۲ آیتم دارد(دورنر، کای، نسه، مرل و رومر، ۲۰۱۱؛ مرل، فلورگانت و تام، ۲۰۱۱).

دورنر و همکارانش (۲۰۱۱) این پرسشنامه را بر روی ۱۴۰۰ کودک و نوجوان اجرا کردند و ضرایب پایایی و روایی آن را گزارش کردند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۵۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …