پرسشنامه تکانشگری بارت

پرسشنامه تکانشگری بارت

تکانشگری:

هسته اصلی بسیاری از آسـیب‌هـای اجتمـاعی مانند مصرف مواد، قماربازی بیمارگونه، اختلال‌های شخصیت و دست زدن به اقدامات پرخاش‌جویانه اسـت. ایـن اخـتلال هـر ســال موجــب از میــان رفــتن زمــان و ســرمایه در بــسیاری از کـــشورها مـــی شـــود.

از ۴۰ سال پیش تلاش‌های زیادی برای تـشریح تجربـی ساختار تکانشگری انجام شده است، برای این مفهوم تعریف های گوناگونی ارایه شده است. برخی از این تعاریف شامل: رفتار انسان بدون تفکـر کـافی، عمـل غریزه بدون توسل به مهـار ایگـو” و عمـل سـریع ذهـن بـدون دوراندیـشی و قـضاوت هوشـیار” مـی باشـد.

تکانشگری هـمچنـین ممکـن اسـت بـه معنـی عمـل نمـودن بـا کمترین تفکر نسبت به رفتارهای آینده یا عمـلکـردن بـر پایـه افکاری که بهترین گزینه فـرد یـا دیگـران نمـی باشـند در نظـر گرفته شودطی ۲۵ سال گذشته برای بررسی جنبه های مختلف شخـصیتی و رفتارهای اجتماعی– اقتصادی مرتبط با مقوله های خطرپـذیری و تکانشگری پرسشنامه های گوناگونی ساخته و آزمایش شده اند.

تـا کنـون چهـار پرسـشنامـه تکانشگری Anchorبـارت، دیکمـن، آیزنـک و زاکـرمن بـرای بررسـی جنبه های گوناگون تکانـشگری بـیش از بقیـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد. پرسـشنامـه تکانـشگری بـارت (BIS) سـه جنبـه تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی را می سنجد….

ویرایش یازدهم این پرسشنامه توسط پرفسور ارنست بارت ساخته شده است(بارت و همکاران، ۲۰۰۴). این پرسشنامه ۳۰ سوال دارد و متمرکز بر سه عامل تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی و مقیاس پاسخگویی چهار درجه ای(به ندرت تا تقریبا همیشه ) است. مطالعات نشان داده که پرسشنامه تکانشگری بارت و همکاران(۲۰۰۴، نقل از اختیاری و همکاران، ۱۳۸۷) همبستگی بالایی با پرسشنامه تکانشگری آیزنگ دارد، به ترتیبی که ساختار پرسشهای هر دو نشان دهنده ابعادی از تصمیم گیری شتاب زده و نداشتن دور اندیشی است. پایایی این پرسشنامه  روی یک گروه معتاد و سالم مناسب و زیر مقیاسهای آن از همبستگی قابل قبولی برخوردار بوده اند(اختیاری و همکاران، ۱۳۸۷). در پژوهش جلالی دهکردی و آقابابایی(۱۳۹۱) نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ روی یک نمونه مقدماتی ۳۵ نفری برابر با ۷۳/۰ بود و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده همان ۳ عامل با بار عاملی مناسب(بین ۲۸/۰ تا ۴۱/۰ ) بود. یک نمونه از سوالات این پرسشنامه عبارتست از : برای فراموش کردن مشکل، خود را به چیزهای دیگر مشغول می کنم(پژوهش جلالی دهکردی و………

پرسشنامه تکانشگری بارت. مردم با عجله از روی خطوط عابر پیاده گذر می‌کنند. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنامه در تصویر درج شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه تکانشگری بارات:

۱-من برای کارهایم با دقت برنامه ریزی می‌کنم.

۲-من سریع تصمیم می‌گیرم.

۳-من آدم کم توجهی هستم.

مشخصات فایل پرسشنامه تکانشگری بارت:

قالب فایل: word

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

منبع:

مقیاس/ طیف:۳ درجه ای لیکرت

مولفه:

نام مولفه ها: ۳ مولفه تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی. تفکیک مولفه ها مشخص شده اند.

تفسیر:

بعلاوه

۴ مقاله مرتبط با پرسشنامه تکانشگری به فایل ضمیمه شده است. 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …