پرسشنامه جهت گیری مذهبی

Anchorاین پرسشنامه توسط آلپورت و راس (۱۹۶۷) برای سنجش جهت گیری مذهبی تهیه گردید که دارای ۲۰ ماده است. ۱۱ ماده آن مربوط به جهت گیری بیرونی و ۹ ماده آن به جهت گیری مذهبی درونی است. فگین(۱۹۶۳) یک نسخه ۲۱ ماده ای ساخت که تمام گزینه های پرسشنامه آلپورت در آن انتخاب شده بودند و علاوه بر آن یک گزینه دیگر نیز به آن افزود که این گزینه همبستگی بالایی (۶۱/۰) با جهت گیری بیرونی داشت و از آن به بعد این پرسشنامه بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. روایی این مقیاس طبق تحقیق آلپورت از طریق همبستگی بین ماده های جهت گیری مذهبی درونی با ماده های جهت گیری مذهبی بیرونی(۲۱/۰-) بدست آمد. در تعدادی از مطالعات دیگر از جمله مطالعاتی که توسط فگین صورت گرفت، همبستگی جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی(۲۰/۰-) بود که بسیار نزدیک به همبستگی محاسبه شده توسط آلپورت است(دوناهو[۱]، ۱۹۸۵؛ به نقل از مختاری، ۱۳۷۹).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۱

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] -Donahue

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …