پرسشنامه جو سازمانی مدرسه

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorهالپین و کرافت(۱۹۶۳)، جو سازمانی مدرسه را ناشی از روابط و کنشهای متقابل “رهبری مدیر مدرسه” و “تعامل معلمان” می دانند. آنها برای ارزیابی جو مدارس، شیوه بسیار ساده ای با استفاده از پرسشنامه توصیف جو سازمانی (OCDQ) به کار بردند. پرسشنامه توصیف جو سازمانی، از هشت قسمت تشکیل شده است. چهار قسمت آن، جوانب مختلف رفتار معلمان و چهار قسمت دیگر، جوانب مختلف رفتار مدیر را توصیف می کنند. مشخصات ذکر شده در این پرسشنامه را می توان در دو بخش زیر بررسی کرد(هالپین و کرافت[۱]، ۱۹۶۳؛ به نقل از علاقه بند، ۱۳۷۷).

الف-رفتار معلمان:

۱-روحیه: به وضعیتی اشاره می کند که در آن معلمان از لحاظ نیازهای اجتماعی، احساس وضایت و خشنودی کرده، در عین حال از انجام وظیفه و موفقیت در آن لذت می برند(وجود نیرو و کشش کار گروهی که همزمان، نیازهای اجتماعی و وظیفه ای گروه را برآورده می سازد).

۲-مزاحمت:به وضعیتی اشاره می کند که در آن معلمان احساس می کنند که طرز اداره مدرسه، مشکلاتی برای آنها به وجود می آورد. وظایف غیر آموزشی تحمیل شده به آنان سنگین بوده به جای تسهیل کار، مانع و مزاحم انجام وظایف اصلی آنان می شود.

۳-بی علاقگی و فقدان تعهد شغلی: به وضعیتی اشاره می کند که در آن معلمان طبق دستور عمل می کنند و از این رو، انجام وظیفه از سوی آنان بیشتر به منظور رفع تکلیف است نه از روی تعهد و علاقه شخصی(چنین وضعی موجب فاصله گیری فیزیکی و عاطفی معلمان از یکدیگر و از مدرسه می شود.

۴-صمیمیت:به وضعی اشاره می کند که در آن معلمان از روابط اجتماعی دوستانه با یکدیگر لذت می برند. این بعد، رضایت از نیازهای اجتماعی را می رساند که لزوما با انجام وظیفه مرتبط نیست(میزان پیوستگی اجتماعی میان معلمان).

ب-رفتار مدیر:

۵-ملاحظه گری یا مراعات: اشاره می کند به رفتار دوستانه مدیر، مدیر به معلمان به عنوان افراد دارای شخصیت احترام می گذارد و سعی می کند یار و مددکار آنان باشد.

۶-فاصله گیری:اشاره می کند به رفتار غیر شخصی مدیر با معلمان.مدیر طبق مقررات عمل می کند، هنجارگر است و بر بعد ساختاری تأکید می ورزد و از کارکنان زیردست خود فاصله می گیرد(فاصله ی فیزیکی و عاطفی از گروه).

۷-نفوذ و پویایی:اشاره می کند به رفتار پویا و پر تلاش مدیر برای رهبری گروه و ایجاد انگیزه در افراد از طریق نفوذ در آنها و نمونه قرار دادن رفتار خود.

۸-تأکید بر تولید:به وضعیت اشاره می کند که در آن مدیر به نظارت مستقیم کار زیردستان می پردازد، رهنمود و دستور می دهد و در ارتباطات خود با زیر دستان به بازخورد اعتنا نمی کند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶۴

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد


[۱] -Halpin & Croft

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …