پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

AnchorAnchorAnchorAnchorتعاریف متعددی از نوآوری را می توان در ادبیات سازمانی یافت. یک تعریف از نوآوری آن را به عنوان نخستین استفاده از دانش جدید می بیند، در حالی که در تعریف دیگری، نوآوری به عنوان یک چیز جدید در رابطه با یک سازمان معین شناخته می شود، دو مورد از جنبه های اصلی تعاریف نوآوری، مربوط به جدید بودن و ارتباط آن با ابتکار است و منظور از نوآوری سازمانی، عبارت از پذیرفتن یک عقیده یا رفتاری است که برای صنعت، بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی داشته باشد(دانسرو، گرین و هاکا[۱]، ۱۹۷۵). عوامل زیادی در خلاقیت و نوآوری دخیل هستند که می توان آنها را به سطوح فردی، گروهی و سازمانی تقسیم کرد. در سطح فردی، شخصیت، دانش تکنولوژیکی، تخصص، مشوق ها و سبکهای پس خوراند، سرپرستی؛ در سطح گروهی، ساختار وظیفه، نوع رابطه، میزان خودمختاری و در سطح سازمانی، استراتژی ها، ساختار سازمانی، فرهنگ و جو سازمانی و منابع سازمانی را می توان نام برد(جانگ[۲] و همکاران، ۲۰۰۲؛ دمانپور[۳]، ۱۹۹۳ و مامفورد[۴] و همکاران، ۲۰۰۲). زمانی که یک سازمان برای کسب شیوه های کاری جدید و نوآورانه پاداشهای درونی و بیرونی ارائه دهد، کارکنان تمایل دارند تا درگیر تلاشهای خلاق شوند(مامفورد و گوستاوسن[۵]، ۱۹۸۸) و این امر در نهایت منجر به افزایش نوآوری خواهد شد. اگرچه ممکن است بعضی اوقات ایجاد یک ایده و ارزیابی آن درون اعضای یک گروه کاری یک فعالیت منفرد به حساب آید، لیکن اعضای گروه کاری و همتایان بر نوآوری تاثیر می گذارند. راجر[۶](۱۹۵۴) عقیده داشت که اسنجام گروه کاری درجه ای است که شخص اعتقاد دارد می تواند عقاید جدیدش  را بدون سرزنش شخص دیگری ارائه دهد. تلاش مبتنی بر همکاری در میان همتایان برای ایجاد ایده نو، امری حیاتی می باشد(امابیل، گریسپویچ[۷]، ۱۹۸۷؛ ستیا[۸]، ۱۹۹۱). کاظمی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با عدالت سازمانی در شرکتهای کوچک در استان خراسان جنوبی، نشان دادند که هر چه عدالت سازمانی در شرکتهای کوچک بیشتر باشد، نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی سازمانی بیشتر خواهد بود. این مسئله واضح است که ایده و خلاقیتهای افراد، قابلیتی است که در آنها وجود دارد و زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به وظایف خود احساس تعهد کنند  و این حس تعهد نیز نتیجه توجه مستقیم شیوه مدیریت در سازمان است(حسن مرادی، ۱۳۸۵). در زمینه شناسایی ابعاد جو سازمانی حاوی نوآوری، مطالعات بسیاری صورت گرفته است. در مطالعه ای توسط آمابیل(۱۹۹۶)، استقلال، پذیرش نوآوری، چالش، منابع، تشویق ناظرین و همبستگی به عنوان ابعاد جو سازمانی حامی نوآوری مشخص شدند.

سیگل و کایمر پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه را در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار ساختند(ترجمه افشاری و انعامی، ۱۳۸۵) و شامل ۲۴ گویه است. پاسخهای پرسشنامه در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت که دامنه اش از کاملا مخالف ۱ تا کاملا موافق ۵ می باشد، ترسیم شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- این سازمان جو مناسبی را برای پرورش خلاقیت فراهم می آورد.

۲- در این سازمان نظام پاداش دهی به صورتی است که خلاقیت و ابتکار را مورد تشویق قرار دهد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات: ۵

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:۲۴

نمره گذاری: دارد

مقاله همراه : ۲


[۱] – Dansereau, Graen, and Haga

[۲] – Jung

[۳] – Damanpour

[۴] – Mumford

[۵] – Gustafson

[۶] – Rajer

[۷] – Amabile and Gryskiewicz

[۸] – Sethia

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …