پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن

پرسشنامه جو عاطفی خانواده توسط هیل برن، بی.[۱](۱۹۶۴، نقل از موسوی شوشتری و همکاران، ۱۳۷۶) به منظور سنجش میزان مهرورزی در تعاملات کودک- والدین ساخته شده است. 

پرسشنامه جو عاطفی خانواده دارای ۸ خرده مقیاس (محبت، نوازش کردن، تحربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق، اعتماد و احساس امنیت)، می باشد. کل مقیاس جو عاطفی خانواده شامل ۱۶ سؤال است که هر دو سؤال دربرگیرندۀ یک خرده مقیاس است.

 

سوال های فرد مربوط به رابطه احساس آزمودنی نسبت به پدر و سوال های زوج بیانگر همان رابطه و احساس نسبت به مادر می باشد. همچنین، پاسخنامه پرسشنامه جو عاطفی خانواده پنج گزینه ای از پاسخ های خیلی کم، کم، در حد متوسط، زیاد، خیلی زیاد، تشکیل شده است که آزمودنی بر حسب احساس خود یکی از آنها را علامت می زند.  

در تحقیق کوتی و همکاران (۱۳۸۶) برای تعیین روایی همزمان پرسشنامه جو عاطفی خانواده از پرسشنامه ملاکی (AFC) استفاده شده است که ضریب روایی پرسشنامه جو عاطفی خانواده ۶۷% به دست آمد.

پرسشنامه جو عاطفی خانواده. خانواده ای 4 نفره که با هم در حال تماشای منظره ای زیبا هستند./ نام پرسشنامه و آرم سایت آزمودنی در عکس درج شده است.

روش نمره گذاری پرسشنامه جو عاطفی خانواده:

هر دو سؤال یکی از خرده مؤلفه های جو عاطفی را اندازه گیری می کنند.  سؤالات زوج رابطه پدر – فرزندی و سؤالات فرد رابطه مادر – فرزندی را اندازه گیری می کنند.

نمره گذاری آزمون از ۱ (خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد) می باشد……

 

مشخصات فایل پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن:

قالب فایل: word

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

مقیاس/ طیف:۳ درجه ای لیکرت

مولفه:

نام مولفه ها:محبت، نوازش کردن، تحربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق، اعتماد و احساس امنیت

تعریف مفهومی:

تفسیر:

بعلاوه 

دو عدد مقاله همراه

که به محض پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار داده می‌شود.


[۱] . Hilburn, B.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …