پرسشنامه حالت فراشناختی

AnchorAnchorAnchorAnchorفراشناخت[۱]، هر گونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است و به دو بعد دانش فراشناختی[۲] و تجربه فراشناختی[۳]، تقسیم می شود. دانش فراشناختی شامل سه طبقه دانش درباره “خود، تکلیف و راهبردهای شناختی” است. دو نوع فراشناخت به هم پیوسته به نام” دانش درباهر شناخت” و “تنظیم شناخت و نظارت بر آن” وجود دارد. شناخت زمانی به وقوع می پیونددد که فرد از توانایی های شناختی خود آگاه است و بخش دوم فراشناخت، تفکری است که از طریق آن فکر تنظیم و بر آن نظارت می شود.

دانش فراشناختی و آگاهی فراشناختی[۴] از یکدیگر متفاوتند. دانش فرشناختی به دانش واضح و آشکار شخص درباره قوتها و ضعفهای شناختی اش گفته می شود. در حالی که آگاهی فراشناختی به احساسات و تجارب ما اشاره دارد.مولفه های فراشناختی دربرگیرنده کلی ترین اندیشه ها و باورها و مهارتهای اجرایی مستقل ازمحتوی هستند که در حافظه بلند مدت شخص اندوخته می شوند و به هنگام مواجهه با تکالیف شناختی، فراخوانده میشوند. مولفه های فراشناختی دو کارکرد مهم بر عهده دارند: هم شامل دانش مربوط به موضوعهای شناختی می شوند و شخص را نسبت به ویژگی های تفکر و شناخت خود آگاه می سازند و هم فعالیتهای شناختی را تنظیم می کنند. تنظیم شناخت شامل سه مهارت اساسی برنامه ریزی، بازبینی و ارزشیابی است. حالت فراشناختی[۵]، نوعی از فراشناخت است که دارای چهارمولفه آگاهی فراشناختی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و خودبازبینی است.

پرسشنامه حالت فراشناختی توسط هارلولد اونیل و جمال عابدی(۱۹۹۶) ساخته شده است. برای تدوین پرسشنامه ، سه اصل “اختصار[۶]، اعتبار[۷] و توانایی[۸]” مورد توجه بوده  و دارای چهار مولفه است که برای هر مولفه پنج سوال در نظرگرفته شده است.برای تعیین اعتبار، همسانی درونی و استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مناسب است. چون حالت فراشناختی در طول زمان و در موقعیتهای مختلف متغیر است و استفاده از روش بازآزمایی مناسب نخواهد بود.

  اونیل و عابدی پرسشنامه فراشناخت حالتی را در سال ۱۹۹۶ ساختند. این آزمون ۲۰ گویه در چهار خرده مقیاس دارد که به هر یک از مقیاسها ۵ عبارت اختصاص داده شده است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت چهار درجه ای (از اصلا=۱ تا خیلی زیاد=۴) میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات مشخص کند.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- وقتی فکر میکنم میدانم که در حال اندیشیدن هستم.

۲- وقتی که در حال انجام کاری هستم یا به هنگام مطالعه، کارم را باز بینی و تصحیح می کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

مولفه ها: دارد و سوالات هر کدام مشخص شده است

قالب فایل: Word

تعداد صفحات: ۵ صفحه

منبع: دارد

تعداد سوالات:۲۰

پرسشنامه اصلی به زبان انگلیسی: دارد

نمره گذاری: دارد

مقاله بیس به زبان انگلیسی: دارد

مقاله همراه : ۳


[۱] – meta cognition

[۲] – meta cognitive knowledge

[۳] – meta cognitive experience

[۴] – metacognitive awareness

[۵] – metacognitive state

[۶] – brevity

[۷] – reliability

[۸] – ability

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …