پرسشنامه خطر عود مواد محرک

مقیاس خطر عود مواد محرک (Anchorاگای[۱] و همکاران، ۲۰۰۷) میزان احتمال و خطر عود را در فرد سوء مصرف کننده می سنجد. و ۳۵ عبارت دارد. 

پرسشنامه شامل ۵ زیر مقیاس است. این زیر مقیاس‌ها عبارتند از:

  • اضطراب و قصد مصرف[۲](AI)(8 آیتم)،

  • مشکلات هیجانی[۳](EP)(8 آیتم)،

  • اجبار برای مصرف[۴](CD)(4 آیتم)،

  • انتظارات مثبت و فقدان کنترل بر مصرف[۵](PL)(6 آیتم)،

  • فقدان انتظار منفی از ماده[۶](NE)(4 آیتم).

همچنین؛ 

  • مقیاس دروغ سنجی (۵ آیتم) که به ارزیابی میزان بینش فرد نسبت به مشکل سوء مصرف مواد می پردازد.

آلفای کرونباخ با استفاده از ۳۰ نفر ازمودنی توسط پژوهشگر محاسبه گردید و اندازه آن ۶۹۳/۰ بدست آمد.

مشخصات فایل پرسشنامه خطر عود مواد محرک:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۳۵

روایی و پایایی:

منابع:


[۱] -Ogai

[۲] -Anxiety and Intention to use drug

[۳] -Emotional Problems

[۴] -Compulsivity for drug

[۵] -Positive Expectancies and lack of control over drug

[۶] -Lack of Negative expectancy for the drug

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …