پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

“در زمینه خلاقیت، تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است. خلاقیت واژه ای عربی است که ریشه آن «خلق» به معنی آفریدن است. در لغت نامه دهخدا، خلاقیت به معنای خلق کردن و به وجود آوردن است و فرد خلاق شخصی است که دارای عقاید نو باشد. در فرهنگ وبستر (۲۰۰۳)، خلاقیت، قدرت و توانایی خلق و ایجاد مفاهیم یا به کارگیری آن در شکل جدید از طریق مهارت های ذهنی تعریف شده است” (سام خانیان،۱۳۸۴: ص۱۵). “خلاقیت، توانایی کاربرد دانش برای حل مسئله و نوآوری است. خلاقیت همواره شامل ایده های جدید نیست بلکه گاهی میتواند درباره انتقال دانش موجود به موقعیتهای جدید و قراردادن آنها در موقعیت متفاوت باشد و یا میتواند در مرتبط ساختن روشهایی که قبلاً وجود نداشتهاند، به کار گرفته شود (نیاز آذری و همکاران، ۱۳۹۰: ص۸۱). “خلاقیت عبارت است از خلق کردن مفهوم و چیزی تازه و منحصر به فرد، به گونهای که مناسب و مفید، موجب حل یک مسئله، سؤال یا نیاز علمی، صنعتی یا اجتماعی شود” (پیرخائفی، ۱۳۸۰: ص۴۱) خلاقیت از دیدگاه های مختلفی (فلسفی، علمی، روان شناختی اجتماعی، عصبشناختی، روان سنجی، بوم شناختی) بررسی شده است.

 “خلاقیت توانایی فرد برای تولید پاسخی به طور کامل نوین در مواجهه با مسائل است و پاسخ خلاق، نخست نباید شامل تکرار چیزی باشد که فرد در گذشته دیده یا شنیده است و دوم پاسخ باید مسئله را به گونه‌ای مناسب و سودمند حل کند” ( تسبیح سازان، ۱۳۸۰: ص۱۹).

“گیلفورد نیز با نگاهی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی فرد خلاق، خلاقیت را مجموعه‌ای از توانایی‌ها و خصایصی میداند که موجب تفکر خلاق میگردد” (نیاز آذری و همکاران، ۱۳۹۰: ص۸۱)…….

از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ به منظور سنجش میزان امتیاز خلاقیت استفاده شده است. این پرسشنامه توسط رندسیپ ابداع و در سال ۱۹۷۹م. در مجله کارکنان به چاپ رسیده است. ایوان سیوچ و ماتسون در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی در فصلی به نام “تصمیم گیری” پرسش نامه خلاقیت رند سیپ را به عنوان ابزاری کامل برای سنجش خلاقیت عنوان کرده اند( ایوان اسیوچ و ماتسون،۱۹۷۹  به نقل از ضرغامی و همکاران، ۱۳۹۱). این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال است و هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است(۵= کاملا موافقم؛ ۴= موافقم؛ ۳= بی نظم؛ ۲= مخالفم؛ ۱= کاملا مخالم).

در پرسشنامه خلاقیت رندسیپ محدوده امتیازات حاصله بر اساس شیوه امتیازدهی رندسیپ، بین ۱۰۰ تا ۱۰۰- تعیین شده است که امتیاز بالاتر نمایانگر خلاقیت بالاتر میباشد و ردهبندی امتیازها بدین صورت است که (مقیمی، ۱۳۸۸، ۱۴۵): نمره ۸۰ تا ۱۰۰ = خیلی خلاق، نمره ۶۰ تا ۷۹ = خلاقیت بالای متوسط، نمره ۴۰ تا ۵۹ = خلاقیت متوسط، نمره ۲۰ تا ۳۹ = خلاقیت کمتر از متوسط، نمره بین ۱۰۰- تا ۱۹ = غیر خلاق.

سوالات پرسشنامه خلاقیت رندسیپ به همراه روش نمره گذاری و تفسیر  پرسشنامه خلاقیت رندسیپ در قالب فایل Word و در ۸ صفحه اختیار شما قرار گرفته است.

مشخصات  پرسشنامه خلاقیت رند سیپ

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی و تاریخچه پژوهشی: دارد

تعداد صفحات

تعداد سوالات: ۵۰

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …