پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

عابدی(۱۳۷۲) با اقتباس از آزمون های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس(حقیقت، ۱۳۷۷) برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه ۶۰ گویه ای در چهار بعد سیالی(۱۶ گویه)، انعطاف پذیری(۱۱ گویه)، اصالت(۲۲ گویه) و بسط(۱۱گویه) تهیه کرد. در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ای از ۲-۰ می گیرند و جمع نمره ها نمره کل خلاقیت شناختی را نشان می دهد که دامنه ای ازنمرات ۰ تا ۱۲۰ را شامل می شود. میزان خلاقیت شناختی افراد به شرح زیر مشخص می شود.

نمره زیر ۵۰ خلاقیت بسیار کم
نمره بین ۵۱ تا ۷۵ خلاقیت کم
نمره بین ۷۶ تا ۸۵ خلاقیت متوسط
نمره بین ۸۶تا ۱۰۰ خلاقیت زیاد
نمره بین۱۰۱ تا ۱۲۰ خلاقیت بسیار زیاد

عابدی روایی این پرسشنامه را با شیوه ی تحلیل عامل و همبستگی با آزمون های مشابه(تورنس) محاسبه کرد. ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون معادل ۴۶/۰ به دست آمد(عابدی ،۱۳۷۲). پایایی آن را با بازآزمایی و آلفای کرونباخ گزارش محاسبه شده است. ضریب پایایی بخش های سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط از طریق بازآزمایی در اجرای فرم اولیه این آزمون توسط عابدی به ترتیب۸۵/۰،۸۲/۰،۸۴/۰،۸۰/۰به دست آمد(عابدی،۱۳۷۲). در اسپانیا از روش ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی استفاده شد.این ضریب برای مؤلفه های خلاقیت به ترتیب سیالی۷۵/۰، ابتکار۶۷/۰، انعطاف پذیری ۶۱/۰ و بسط ۶۱/۰ گزارش کرده است(عابدی ،۱۳۷۵).

 همچنین در پژوهش های متعددی از جمله شهنی و همکاران(۱۳۸۴)، سهرابی و سهرابی(۱۳۸۱)،کفایت(۱۳۷۳)، و حقیقت(۱۳۷۷) روایی و پایایی این آزمون با استفاده از روش های تحلیل عامل و بازازمایی و آلفای کرونباخ تأیید شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی:

  • نویسنده: عابدی
  •  تعداد سوالات: ۶۰
  • قالب فایل: pdf & word
  • نمره گذاری:

    

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − سه =