پرسشنامه خلاقیت مدیران

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه خلاقیت مدیران در قالب ۳۰ سؤال با مقیاس فاصله ای تنظیم شده است که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴ را در بر می گیرد. کمترین مقدار عدد ۱ و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: کارآفرینی، حساس بودن، پیچیدگی، مستقل و شجاع بودن، پذیرش و برخورد با واقعیت، کنجکاوی و انعطاف پذیری، اعتماد به نفس و تشنه دانستن است.

از مدیران خواسته شد تا پس از مطالعه هر سؤال نظرشان را در مقابل آن مشخص نمایند. پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون مجدد با محاسبه آلفای کرونباخ مشخص شد و اندازه آن برابر با ۸۹/۰ تعیین گردید. برای تعیین روایی آزمون سنجش خلاقیت از روایی ملاک استفاده شد. در این روش ملاک بررسی مؤلفه ها و پرسشهایی بود که هر مؤلفه می سنجید و اساتید و متخصصان مدیریت میزان مناسب بودن هر گزینه را با نمره ای مشخص می کردند که روایی از نظر آنان مناسب بود. تست تورنس که در ایران هنجار شده است و همبستگی آن با پرسشنامه(CPS) نشان دهنده روایی بالای این پرسشنامه است، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …