پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

Anchorسازه خودتنظیمی به آموزش استراتژی‌هایی اشاره دارد که افراد را قادر می‌کند جهت‌گیری هدف‌های خود را در فرایند یادگیری رشد دهند. به عبارت دیگر، یادگیری خود‌تنظیمی فقط یادگیری دانش‌آموزان را تقویت نمی‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای آنها فراهم می‌کند تا به طور فعال، فرایندهایی مانند تنظیم اهداف خودکنترلی، خودارزشیابی و خودانگیزشی را مدیریت کنند(۱).

خودتنظیمی پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد. سازگاری و موفقیت در مدرسه مستلزم آن است که دانش‌آموزان با توسعه خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابه، شناخت، عواطف یا رفتارهای خود را گسترش داده و تقویت کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان برسند(۲)

دانش‌آموزان خودنظم‌ده، فراشناختی هستند و از روش‌های مطالعه و یادگیری خود، آگاهی دارند. دانش‌آموزی که بر فرایند یادگیری و عوامل مؤثر و موانع یادگیری خود نظارت می‌کند، در واقع، از فراشناخت استفاده کرده است. از آنجا که دانش‌آموزان از لحاظ نظارت شخصی در یک سطح نیستند، معلمان برای فراشناختی‌تر شدن دانش‌آموزان لازم است این باور را در دانش‌آموزان ایجاد کنند، زیرا یادگیری، عملی هشیارانه، هدفمند و مسلتزم تلاش و کوشش فراوان است(۳).

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی توسط بوفارد و همکارانش (۱۹۹۵م) بر اساس نظریه شناختی بندورا طراحی شده و توسط کدیور (۴) در ایران هنجاریابی شده است.

سؤال‌ها در مقیاس لیکرت بوده و دو خرده مقیاس راهبردهای شناختی و فراشناختی داشته است. برای تعیین روایی سازه آن نتایج تحلیل عاملی نشان داده است که این ابزار قادر است ۵۲% از واریانس خودتنظیمی را تبیین نمایدهمچنین کدیور (۱۳۸۰) ضریب پایایی کلی پرسش‌نامه را بر اساس آلفای کرونباخ ۷۱% گزارش کرده است. پایایی خرده‌مقیاس راهبردهای شناختی ۷۰% و خرده‌مقیاس راهبردهای فراشناختی ۶۸% بوده است. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها توسط افراد نمونه در سه گروه، به تجزیه و تحلیل آماری آنها پرداخته شده است. همچنین برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل آنوا استفاده شده است.

تعدادی از سوالات:

۱-برای برنامه ریزی زمان مطالعه وقت صرف می کنم.

۲- زمانی که مطالعه می کنم، اهداف خودم را دقیقا مشخص می کنم.

۳- وقتی مشغول درس خواندن هستم، بیش از آنکه فقط ماده درسی را بخوانم سعی می کنم مشخص کنم که چه چیزی از این درس یاد می گیرم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تعیین سوالات هر مولفه: ندارد

منابع: دارد

تعداد سوالات: ۱۴

مقاله اصلی لاتین: دارد

مقاله اصلی فارسی: دارد

منابع:

۱-C. Y. Chang, “A study of the relationship between college studentsacademic performance and cognitive style, metacognition, motivational and self regulated factors”, Educational Psychology, v 24, p 145.

۲- D. H. Schunk & F. Pajares, The Development of Academic Self-Efficacy.Chapter in A. Wigfield & J.Eccles (Eds.), p 197

۳-P. A. Alexander, “Psychology in Learning and Instruction (Educational Psychology)”, Prentice Hall, v 13, p 263.

۴- پروین کدیور، «بررسی سهم باورهای خود کارامدی،خودگردانی،هوش وپیشرفت درسی دانش آموزان به منظور الگویی برای یادگیری بهینه»، مجله علوم تربیتی وروان‌شناسی، سال دهم، ش ۱و۲، ۱۳۸۲، ص ۴۶.

شیوه نمره گذاری با استفاده از مقیاس طیف لیکرت از کاملا موافقم (نمره۵) تا کاملا مخالفم_(نمره۱)می باشد و سوالات ۵-۱۳-۱۴ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …