پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

AnchorAnchorاین مقیاس که برای خودکارآمدی عمومی در نظر گرفته شده، دارای ۱۷ ماده می باشد. برای هر ماده این مقیاس ۵ پاسخ پیشنهاد شده که بر هر ماده ۱ تا ۵ امتیاز تعلق می گیرد. این ۵ پاسخ عبارتند از: کاملاً مخالف، مخالف، بی نظر، موافق و کاملاً موافق. نمرات بالاتر بیانگر خودکارآمدی قوی تر و نمرات پایین تر بیانگر خودکارآمدی ضعیف تری می باشد. در پژوهش جهانی(۱۳۸۸) نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی برابر با ۷۴۰/. بدست آمد.

روایی و پایایی 
شرر (۱۹۸۲) اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی عمومی را ۷۶/۰ ذکر می کند. روایی این مقیاس از طریق روایی سازه به دست آمده است.
در پژوهشی که به منظور بررسی اعتبار و روایی این مقیاس، توسط براتی انجام گرفت، مقیاس بر روی ۱۰۰ آزمودنی که دانش آموزان سوم دبیرستان بودند اجرا شد؛ همبستگی (۶۱/۰به دست آمده از ۲ مقیاس عزت نفس و خود ارزیابی با مقیاس خودکارآمدی در جهت تأیید روایی سازه این مقیاس بود (اعرابیان، ۱۳۸۳).

نمره گذاری 
مقیاس شرر دارای ۱۷ ماده بوده و هر ماده دارای ۵ گزینه است. بدین ترتیب ماده های شماره ۱، ۳، ۸، ۹، ۱۳، ۱۵ که بر حسب مقیاس لیکرت است به ترتیب نمراتی از ۵ الی ۱ می گیرند و بقیه آیتم ها یعنی شماره های ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷ نمراتی از ۱ تا ۵ می گیرند. بدین ترتیب بالاترین نمره خودکارآمدی در این مقیاس ۸۵ و پایین ترین نمره ۱۷ می باشد.

دانشجوی عزیز:   برای پاسخ به سوالات زیر ابتدا هدف های تحصیلی خود را در نظر بگیرید وسپس در مورد هر سوال به خود نمره ۱تا ۷ بدهید و آنرا علامت بزنید. اگر درمورد شما کاملا درست است، ۷  و اگر به هیچ وجه درست نیست، ۱، اگرمتوسط است ۴، علامت گذاری شود. اعداد دیگر بین ۱ تا ۷ هم می تواند انتخاب شود.

۱- Anchorمن کارهای کلاسی راترجیح می دهم  که چالش انگیزند و باعث می شوند که بتوانم چیزهای جدید را یادبگیرم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۲- درمقایسه با دانشجویان دیگر کلاس من کارهایم را بهتر انجام می دهم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۳- برایم مهم است , آن چیزهایی را که در کلاس تدریس می شود یادبگیرم .

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۴- من آن چیزهایی که در این کلاس یادمی گیرم دوست دارم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۵- من مطمئن هستم  که می توانم ایده های تدریس شده در این کلاس را درک کنم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۶- من فکر می کنم که قادرم آن چیزی که دراین کلاس یاد می گیرم در کلاسهای دیگر به کار بگیرم

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۷- ازخودم انتظار دارم که در این کلاس خیلی خوب عمل کنم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۸- درمقایسه بادانش آموزان دیگر کلاس من فکر می کنم که دانش آموز خوبی هستم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۹- من اغلب موضوعاتی برای نوشتن   مقاله  انتخاب می کنم که چیزهایی درموردآنها می دانم حتی اگر مستلزم کار بیشتر باشند.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۰- من مطمئن هستم که می توانم کار فوق العاده ای درارتباط با مسائل وتکالیف مطرح شده در کلاس انجام دهم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۱- من فکر می کنم که که یک نمره خوب در این کلاس کسب خواهم کرد.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۲- حتی موقعی که من در یک امتحان ضعیف عمل می کنم   سعی می کنم از اشتباهاتم چیزهایی یاد بگیرم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۳- من فکر می کنم که آن چیزی که در این کلاس یاد می گیرم  , برایم مفید است که آنها رابدانم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۴- مهارتهای مطالعه ای که من به کار می گیرم درمقایسه با دیگرانی که دراین کلاس هستند فوق العاده است.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۵- من فکر می کنم که آن چیزی که در این کلاس یاد می گیرم  , برایم جذاب وشگفت انگیزاست.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۶- درمقایسه بادانش آموزان دیگر کلاس من فکر می کنم که من درمورد هرموضوع چیزهای  زیادی  می دانم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است

۱۷- من می دانم که قادر خواهم بود که مواد این کلاس را یاد بگیرم.

درمورد من اصلا درست نیست ۱         ۲          ۳           ۴          ۵         ۶           ۷   درمورد من خیلی درست است.

منابع
۱- اعرابیان، اقدس و همکاران (۱۳۸۳)، بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله روانشناسی، سال هشتم، شماره ۴
۲- جهانی ، سیف اله.(۱۳۸۸). رابطه بین سطح آگاهی از مهارتهای زندگی با باورهای خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

۲,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …