پرسشنامه خود پنداره راجرز

پرسشنامه خودپنداره راجرز

این پرسشنامه در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۶۷ توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است که شامل دو فرم جداگانه “الف” و “ب” است، فرم “الف” خویشتن پنداره پایه یعنی آن‌گونه که فرد خودش را می‌بیند و تصوری که در حال حاضر از خودش دارد را می‌سنجد، فرم “ب” خویشتن پنداره ایده‌آل یا آرمانی را مورد سنجش قرار می‌دهد، یعنی آن‌گونه که فرد آرزو دارد باشد. در هر فرم ۲۵ صفت قطبی (مثبت و منفی) قرار داده شده است؛ زمان لازم برای اجرای این پرسشنامه حدود ۲۰ دقیقه می باشد و بیشتر از این زمان هم مانعی ندارد. آزمودنی ابتدا باید به فرم الف و سپس به فرم ب پاسخ دهد. فرم الف را با توجه به تصویری که از خصوصیات و صفات خود دارد تکمیل میکند و فرم ب باید بر اساس آرزوها و ایده‌آل هایش تکمیل شود. این پرسشنامه در حیطه آزمونهای عینی است که از یک سطح ۷ نمره ای که بین دو صفت قرار گرفته است تشکیل می شود و فرد بایستی یکی از شماره های بین این دوصفت را انتخاب کند؛ در ضمن سوالی را هم بدون پاسخ نگذارد. طرز تکمیل سوالات به این شکل است که در برابر هر صفت متضادش هم نوشته شده، آزمودنی باید خود را با توجه به آن دو صفت ارزیابی کند و به خودش نمره‌ای بین ۱ تا ۷ دهد.

نرم یا هنجار خود پنداره راجرز

نرم تست با استفاده از شاخص‌های آماری بالا به صورت نمره T با میانگین ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ محاسبه و در جدلو زیر ارایه شده است.

پرسشنامه خودپنداره راجرز

مشخصات فایل

قالب فایل سوالات: pdf

قالب فایل توضیحات: word

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

اعتبار: دارد

مطالعات انجام شده: دارد

منبع: دارد

 

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …