پرسشنامه خودتنظیمی خودمختارانه والرند

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorدر سال ۱۹۸۹ توسط والرند، بلیز، بریر و پلتیر در کانادا به زبان فرانسه و برای سنجیدن انگیزش تحصیلی طراحی و رواسازی شد. این مقیاس مبتنی بر نظریه خودتعیین گری رایان و دسی است و شامل ۲۸ گویه است و آزمودنی ها بر اساس یک پیوستار ۷ درجه ای لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند. این مقیاس شامل ۷ خرده مقیاس است که به ترتیب از کمترین تا بیشترین خودمختاری عبارتند از: بی انگیزگی، تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکنی شده، تنظیم همانند سازی شده ، انگیزش درونی برای فهمیدن، انگیزش درونی برای انجام کار و انگیزش درونی برای تجربه تحریک. ولرند و همکاران در سال ۱۹۹۲ این مقیاس را به زبان انگلیسی بر گردانده و در میان انگلیسی زبانها اجرا کردند. این مقیاس هم در تحقیقات خارج از کشور و هم در تحقیقی در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است که پایایی و روایی آن در زیر گزارش شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …