پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش

پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش (۱۹۹۴) از ۷۰ گویه برای سنجش ۱۱ مولفه، شامل سلامتی(۸ سوال)، هماهنگی(۶ سوال)، فعالیت بدنی(۶ سوال)،چربی بدن(۶ سوال)، لیاقت ورزشی(۶ سوال)، کل بدن(۶ سوال)، قیافه(۶ سوال)، قدرت(۶ سوال)، انعطاف پذیری(۶ سوال)، استقامت(۶ سوال) ، عزت نفس(۸ سوال) تشکیل شده است. مقدار آلفا پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارشدر مولفه های سلامتی ۷۵/۰ ، چربی بدن ۸۳/۰، ظاهر بدن ۷۱/۰، انعطاف پذیری ۷۱/۰، لیاقت ورزشی ۸۰/۰، فعالیت بدنی ۷۱/۰، استقامت ۷۵/۰، قدرت ۷۳/۰، کل بدن ۷۶/۰ و عزت نفس ۷۱/۰ به دست آمد. آزمودنی ها به هر گویه بر اساس مقیاس شش ارزشی لیکرت در دامنه از غلط تا درست پاسخ می دهند. شایان ذکر است که بعضی از گویه های پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش بصورت معکوس نمره گذاری می شود، به این ترتیب هر گویه بر حسب نمره ۱ تا ۶ نمره گذاری می شود. (لطفی، محمدی، سرابی و باقرزاده،۱۳۹۲). یعنی کاملا غلط نمره ۱ و کاملا درست نمره ۶ داده می شود. 

تعدادی از سوالات پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش به صورت زیر می باشد:

۱-بیش از اندازه چاق هستم
۲-از لحاظ بدنی شخص قوی هستم.
۳-در پیچ و خم دادن و چرخاندن بدنم ماهر هستم.

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش با روش نمره گذاری، تفکیک مولفه ها و روایی و پایایی به همراه منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …