پرسشنامه درگیری تحصیلی

Anchorبرای اندازه گیری درگیری تحصیلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بدین صورت که ابتدا مولفه های درگیری تحصیلی(درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و درگیری رفتاری و گویه های متناسب با آنها که ۴۵ گویه بود، از مبانی نظری (مدل نظری لینن برینک  و پینتریچ) استخراج شد و پس از اینکه با افراد صاحبنظر مصاحبه انجام شد به ۴۱ گویه تقلیل یافت. سپس بر اساس گویه ها، عباراتی تنظیم و در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامه اجرا شد. پس از آن نمره کلیه عبارتها برای تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار Lisrel وارد کامپیوتر شد، ۳ عبارت که به وسیله نرم افزار نامناسب تشخیص داده شدند(عبارتهایی که قابلیت اعتماد پرسشنامه را کاهش داده، واریانس را پایین آورده و همبستگی منفی با نمره کل ازمون داشتند) علامتگذاری شد و با انطباق آنها با مبانی نظری و دریافت نظر اساتید راهنما و مشاور، از اینکه سوالات موازی پرسشنامه در سنجش خصیصه های مورد بررسی ایفاء نقش نموده و حذف آنها بر روایی پرسشنامه اثری ندارد، اطمینان حاصل شد و در مرحله اجرای نهایی این سه سوال از مجموعه سوالات پرسشنامه حذف شدند. در نهایت ۳۸ عبارت باقی ماند که در قالب یک پرسشنامه همراه با راهنمای تکمیل آن برای آزمودنی ها تنظیم گردید. گزینه ها بر اساس طیف لیکرت تنظیم شدند. عبارتهای ابعاد یادگیری تحصیلی در پرسشنامه به شرح زیر می باشد…………..

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۳۸

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

ابعاد و مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …