پرسشنامه دغدغه های شخصی

پرسشنامه اهداف و دغدغه های شخصی(کاکس و کلینگر[۱]، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳) فرم تجدید نظر شده و کوتاه از پرسشنامه ساختار انگیزشی(MSQ)(ککس و کلینگر، ۱۹۹۶، ۱۹۸۶؛ کلینگر و ککس و بلانت[۲]، ۱۹۹۵) است. در این پرسشنامه از شرکت کنندگان خواسته میشود که مهمترین هدف خود را در هر یک از ده حیطه زندگی که در پرسشنامه ذکر شده اند را در نظر بگیرند. سپس از آنها خواسته میشود تا بر روی ۱۱ جنبه ، دیدگاه ها و احساسات خود را درباره رسیدن به هر هدف درجه بندی کنند. این جنبه ها عبارتند از الف-اشتیاق به هدف؛ ب- انزجار از هدف؛ ج-میزان کنترل؛ د- میزان اطلاعات؛ ه-میزان موفقیت در صورت تلاش؛ و- و میزان موفقیت به دلیل شانس؛ ز- میزان خشنودی در صورت رسیدن؛ ح- میزان خشنودی در صورت نرسیدن؛ ط- میزان غمگینی از نرسیدن؛ ی- میزان تعهد و ک- مدت زمان لازم برای دستیابی به هدف یا حصول پیشرفت.

مشخصات فایل پرسشنامه دغدغه های شخصی:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۱

روایی و پایایی: دارد


[۱] –AnchorCox, Klinger

[۲] – Klinger, Cox & Blount

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …