پرسشنامه ذهن فلسفی سلطانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorذهن فلسفی الگوی تفکری است که دارای سه مؤلفه اصلی جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری است، برای سنجش ذهن فلسفی از این پرسشنامه که توسط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تدوین و اجرا شده است، استفاده می شود. این پرسشنامه حاوی ۶۰ سؤال است که سه ویژگی اصلی ذهنیت فلسفی مدیر شامل جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری را می سنجد و بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت طراحی شده است.

جامعیت:

کل نگری و دیدن امور در یک زمینه وسیع است و دارای چهار ویژگی زیر است:

۱-نگریستن به موارد خاص در ارتباط با زمینه ای وسیع

۲- ارتباط دادن مسائل آنی به هدفهای دراز مدت

۳-به کار بردن قوه تعمیم

۴-شکیبایی در تفکرات عمیق نظری(اسمیت، ۱۳۷۴، ۷۱).

تعمق

چیزی را مورد مطالعه عمیق قرار دادن و چهار ویژگی زیر است:

۶-زیر سؤال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی می شود.

۶-کشف و تدوین بنیادها

۷-کاربرد حساسیت برای اموری که دارای معانی و رابطه ای است.

۸-مبتنی کردن انتظارات بر جریان فرضیه استنتاجی-قیاسی(اسمیت، ۱۳۷۴، ۷۱).

انعطاف پذیری:

دارای چهار ویژگی زیر است:

۵-رها شدن از جمود روانشناختی

۶-ارزشیابی افکار و نظریات جدا از منبع

۷-دیدن مسائل از جهات مختلف و ایجاد جانشینهایی برای فرضیه ها، جنبه های ورد نظر، انتظارات و ..

۸-شکیبایی در قضاوت موقت و مشروط(اسمیت، ۱۳۷۴، ۷۱).

هر مؤلفه دارای بیست عبارت یا گویه است و پرسشنامه در کل ۶۰ گویه دارد که پاسخهای آنها بر روی مقیاس پنج درجه ای به صورت :هرگز، به ندرت، بعض مواقع، تقریبا همیشه و همشه مشخص شده اند. از مدیران خواسته می شود که واکنش خود را نسبت به گویه های ۶۰ گانه بر روی مقیاس مشخص نمایند. گویه ها در جهت مثبت و منفی نمره گذاری میشوند. در جهت مثبت ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و در جهت منفی ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ .

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …