پرسشنامه راهبردهای مقابله اسلامی

AnchorAnchorAnchorپرسشنامه راهبردهای مقابله اسلامی(احتشام زاده،۱۳۸۸)

مقابله با تنیدگی و راهبردهای مختلف مقابله با فشارهای روانی، بخش گسترده ای از پژوهشهای روانشناختی را به خود اختصاص داده است. به طور کلی فرآیند کوشش شخص برای حل و فصل تنش را مقابله نامیده اند(اتکیسنون و همکاران، ۲۰۰۰، ترجمه براهنی و دیگران، ۱۳۸۵، ص.۵۰۷). روش مقابله ای مختلف که عمدتا برگرفته از نظریه های گوناگون روانشناسی هستند، مانند نظریه های شناختی گرایی، رفتارگرایی، روان تحلیل گری، معنی گرایی و … گسترش یافته اند، تا بتوانند افراد را از دام مشکلات و اختلالات مختلف برهانند.

الگوهای ارزیابی می توانند علاوه بر بر انگیختن رفتارهای هیجانی، پاسخهای شناختی معروف به راهبردهای مقابله ای را نیز فراخوانند. چنین فرض می شود که پاسخهای شناختی هم به وسیله تغییر دادن محیط و به وسیله انجام یک عمل درونی(مانند طرح نقشه، استفاده از عقاید و مقاصد)، بر ارتباط فرد با محیط اثر می گذارند. این راهبردهای مقابله ای هم شامل راهبردهای مساله مدار هستند(مانند نقشه کشیدن) که جهت شان به سوی ایجاد گسترش و پیشرفت جهان است و هم شامل راهبردهای هیجام مدار هستند که بر حالات انگیزشی فرد تاثیر دارند. به دلیل اینکه این راهبردهای مقابله ای بر ارزیابی های بعدی اثر می گذارند، درارتباط نزدیک با پویایی های هیجانی هستند و با آنها پیوند خورده اند. به طوری که می توان این فرآیند را به شکل ارزیابی-مقابله-ارزیابی مشخص نمود(مارسلا و گراچ، ۲۰۰۹، ص ۷۵).

مشخصات فایل پرسشنامه:

روش نمره گذاری: دارد

تعریف مفهومی و تاریخچه پژوهشی: دارد

مولفه ها: دارد(عاطفی، شناختی، رفتاری)

تفکیک مولفه ها: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

تعداد مقاله همراه: ۲

مقاله اصلی: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …