پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان

این مقیاس توسط هیوبنر در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است. این مقیاس را هیوبنر برای دانش آموزان کلاسهای سوم ت هشتم استفاده کرده است. هیوبنر گزارش داده است که گویه های مقیاس رضایت از زندگی برای دانش آموزان سالهای اولیه مدرسه نیز قابل فهم است(هیوبنر، ۲۰۰۱). این مقیاس دارای ۴۰ گویه است که به طور کلی ، ۵ حیطه زندگی دانش آموزان را به اینصورت در بر می گیرد:۱- خانواده ، ۲- دوستان ۳-مدرسه ۴-محیط زندگی ۵- خودشان(هیوبنر، ۲۰۰۴). این آزمون یک ابزار خودگزاشی مداد و کاغذی  ۴۰۰ عبارتی است که آزمودنی باید در مقیاس لیکرت ۶ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت مشخص کند. لذا نمرات مقیاس بین ۴۰ تا ۱۲۰ در نوسان است. این پرسشنامه از نوع مداد و کاذی و زمان اجرای آن تقریبا ۳۰ دقیقه است. روایی و پایایی این مقیاس برای استفاده در فرهنگ ایرانی را لطیفیان و شیخ الاسلامی (۱۳۸۳) مورد بررسی قرار داده اند. این محققان، پایای بازآزمایی را برابر  ۷۰/۰ گزارش کرده اند. و ضریب الفای کرونباخ برابر با ۹۰/۰ گزارش شده است. برای روایی نیز همبستگی مقیاس با پرسشنامه سلامت عمومی برابر ۵۵/۰ گزارش شده است(شهاییان و یوسفی، ۱۳۸۶).

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …