پرسشنامه رضایت شغلی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی هومن که حاوی ۱۰۰ سوال و بر پایه چهارگزینه (کاملا ناراضی، نسبتا ناراضی، نسبتا راضی، کاملا راضی) درجه بندی شده استفاده شد.

 پرسشنامه رضایت شغلی هومن دارای ده عامل می باشد که به تفکیک عبارتند از عامل یکم که در بردارنده شاخصهایی از جمله سازماندهی، هماهنگی و ثبات مدیریت می باشد.

عامل دوم:پرسشهای (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) که در بردارنده مفاهیمی چون لذت بخش بودن، اعتبار و غرور آفرینی شغل. عامل سوم: (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ارتباط با دیگران، همکاری و تفاهم در سازمان، عامل چهارم پرسشهای(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) توجه به خواستهای انسانی و منافع گروهی، دلبستگی و احساسات مسئولیت روسا. عامل پنجم:پرسشهایAnchor (؟؟؟؟؟؟؟؟؟) : تجربه کاری، صلاحیت اخلاقی و علمی مافوق، چگونگی هدایت و رهبری سازمان. عامل ششم: پرسشهای  (؟؟؟؟؟؟؟؟؟) امکانات رفاهی، درمانی و تفریحی. عامل هفتم: پرسشهای  (؟؟؟؟؟؟؟؟؟):شرایط کار سالم، مناسب و مطلوب محیط کار. عامل هشتم: پرسشهای (؟؟؟؟؟؟؟؟؟): تسهیل کار ارباب رجوع. عامل نهم: پرسشهای  (؟؟؟؟؟؟؟؟؟)  توجه به آموزش کارکنان. عامل دهم:پرسشهای  (؟؟؟؟؟؟؟؟؟): تناسب حقوق و مزایا و نظام پرداختها، تامین انتظارات و آینده کارکنان، امنیت شغلی، برای برآورد ضرایب اعتبار از دو روش فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شده، هومن در یک مطالعه در ایران در سال ۱۳۸۰ این ضرایب را برای گروه مدیران در مرحله قبل از اجرای روش تحلیل عاملی و پس از اجرای آن برآورد کرد. این ضرایب در فرمG که مورد استفاده در این پژوهش می باشد، عبارتند از: ۹۴۳/۰ و ۹۴۲/۰ می باشد. در مورد روایی پرسشنامه نیز از سه نوع روایی استفاده شده که عبارتند از : روایی سازه، روایی محتوا و روایی پیش بین می باشد که در پژوهش هومن شواهد مربوط به هر سه نوع روایی گردآوری شده است.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. از میزان کفایت و مناسبت تجهیزات و فضاهای اداری در سازمان
  2. از میزان هماهنگی موجود بین مراجع مختلف تصمیم گیری در سلسله مراتب
  3. از میزان دوام و ثباتی که در مدیریت سازمان وجود دارد.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۰۰

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …