پرسشنامه رفتار کودک آخنباخ

پرسشنامه رفتاری کودک آخنباخ

یکی از شیوه هایی که با رویکرد سنجش رفتاری سازگار است و به تغییر پذیری میان موقعیتها و شرایط نیز توجه دارد و از این رو در سنجش کودکان از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده می کند، شیوه ای است که آخنباخ و مک کوناکی آن را ابداع کرده اند. این شیوه به نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ (ASEBA) معروف است. سنجش مبتنی بر تجربه به شیوه هایی اشاره دارد که بر مشاهدات و آزمایش مبتنی هستند و از طریق مشاهده یا آزمایش، رد یا تأیید می شوند. نظام آخنباخ، مدلی چندمحوری است که چارچوبی برای سازماندهی و یکپارچه سازی داده های تجربی حاصل از منابع اطلاعاتی مختلف، فراهم می آورد. در این مدل، داده ها از پنج منبع مختلف به دست می آیند که عبارت اند از: گزارش والدین، گزارش معلم، سنجش مستقیم کودک، سنجش شناختی و سنجش جسمانی (استانگر، ۱۹۹۶).

در نظام آخنباخ برای به دست آوردن اطلاعات از والدین، معلم و خود کودک از مقیاسهای درجه بندی رفتار، استفاده می شود. این مقیاسها به ترتیب عبارت اند از: سیاهه رفتاری کودک (CBCL)؛ پرسشنامه خودسنجی (YSR)؛ و فرم گزارش معلم (TRF). این مقیاسها را آخنباخ و همکارانش براساس شیوه های آماری مانند تحلیل عاملی پرورش داده و به دو عامل کلی که آنها را اصطلاحا درونی سازی و برونی سازی” می نامند، دست یافته اند.

در نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ(ASEBA)، داده ها مبتنی بر سه منبع والدین، معلمان و خود کودک یا نوجوان می باشد. پرسشنامه رفتار کودک آخنباخ برای سنین ۶-۱۸ سال مناسب می باشد. این فرم توسط والدین کودک و یا مراقبینی که او را به خوبی می شناسند و بر اساس وضعیت آزمودنی در ۶ ماه گذشته تکمیل می شود.

پرسشنامه رفتار کودک آخنباخ CBCL دارای سه قسمت است:

الف)اطلاعات جمعیت شناختی؛

ب)مقیاسهای شایستگی و کنش وری سازشی و

ج) مقیاسهای مبتنی بر تجربه و DSM.

در پرسشنامه رفتار کودک آخنباخ هر سؤال به صورت ۰=خیر، ۱=بعضی مواقع، ۲=بله، پاسخ داده می شود.

ضریب کلی اعتبار پرسشنامه رفتار کودک آخنباخ ۹۷/۰ و با استفاده از اعتبار بازآزمایی ۹۴/۰ گزارش شده است، روایی این آزمون نیز مطلوب می باشد(آخنباخ و رسکورلاز، ۲۰۰۷). در پژوهش مینایی(۱۳۸۵) ضریب آلفای کرونباخ زیر شاخصهای هر سه مقیاس سیاهه رفتار کودک آخنباخ بدین صورت گزارش شده است: ضرایب آلفای مقیاسهای…..

 

مشخصات فایل پرسشنامه رفتاری کودک آخنباخ:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۱۵ و ۱۱۳ سوالی

روایی و پایایی:

پرسشنامه رفتاری کودک آخنباخ
پرسشنامه رفتاری کودک
۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …