پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

حوادث رانندگی و پیامدهای آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین علل مرگ و میر و جراحات محسوب می شوند. در کشور ما نیز حوادث رانندگی علاوه بر وارد کردن صدمات اقتصادی، باعث تلفات شدید انسانی می شود(۱). برآورده شده است که سالانه دو میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر تصادفات جاده ای، جان خود را از دست می دهند(۲). تعداد مجروحان رانندگی در سال، بیش از ۱۵ میلیون نفر تخمین زده می شود(۳). کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما آنچه کشور ما را در این زمینه متمایز می کند، روند رو به رشد حوادث رانندگی در کشور و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان است. روند رشد شاخص تصادفات از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ در اغلب کشورهای جهان یا منفی یا از رشدی آرام برخوردار بوده است(برای مثال، در فرانسه ۱۸ درصد، انگلیس ۱۶ درصد، دانمارک ۷ درصد، پاکستان ۲ درصد، هند ۱/۲ درصد، هنگ کنگ ۱/۴ درصد و در کره جنوبی ۲/۲ درصد). این در حالی است که همان شاخص در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ در ایران، ۵۵ درصد بوده است(۴). تجزیه و تحلیل داده های موجود حاکی از آن است که در دوره زمانی یادشده، شاخص “تعداد کشته شده، به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه” در کشور برابر ۲۹ نفر بوده، در حالی که این شاخص در همان دوره برای کشورهای توسعه یافته بین ۱ تا ۲/۵ و برای کشورهای در حال رشد، ۳ تا ۱۵ نفر اعلام شده است(۴).

رفتار رانندگی بسیار پیچیده است و هیچ روش پژوهشی نمی تواند همه پیچیدگی های آن را تحت پوشش قرار دهد. پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر توسط Anchorریزن و همکاران(۱۹۹۰) تنظیم و تدوین شد. این مقیاس سه نوع رفتار رانندگی لغزش ها، خطاها و تخلفات را مورد اندازه گیری قرار می دهد. و در کشورهای مختلفی مانند انگلستان(پارکر، مک دونالد، رابیت و ساتکلیف[۱]، ۲۰۰۰)، استرالیا(نیونام، واتسون و مورای[۲]،۲۰۰۲)، چین(باینچی[۳] و سومالا، ۲۰۰۴) و فنلاند(دیوی، ویکشارت، فریمن و واتسون[۴]، ۲۰۰۷) اجرا و اعتبار یابی شده است. پرسشنامه رفتار رانندگی(MDBQ) به خاطر اینکه بر پایه یک اساس نظری قوی قرار دارند و انواع انحرافات رانندگی را به لحاظ علت و خطرآفرینی آن متمایز می کنند، می توانند بسیار مفید باشند. هر سوال MDBQ دارای ۲ بعد است: یکی تعیین ماهیت رفتار و دیگری میزان تهدیدی که برای بقیه رانندگان دارد. MDBQ به طور روزافزون به ابزاری رایج و انتخابی برای اندازه گیری رفتارهای رانندگی خودگزارش شده، تبدیل شده است.

فرم ۲۷ سوالی این پرسشنامه توسط استرادلینگ و میدوز(۲۰۰۰) ساخته و بکار گرفته شد و به وسیله لاجونن و همکاران(۲۰۰۴) در سه کشور انگلیس، فنلاند و هلند اعتبار یابی شده است. نتایج پایایی مطلوبی را برای این پرسشنامه در سه کشور نشان می دهد. در ایران فرم ۵۰ سوالی این پرسشنامه توسط ………….اعتبار یابی گردیده است و نتایج مطلوبی را بدست آورده اند. اعتبار فرم ۲۷ سوالی این پرسشنامه نیز در مطالعه …………. به روش همسانی درونی بدست آمده است و با ضریب الفای کرونباخ ۸۷/۰، مورد تایید قرارگرفته است.

مشخصات فایل پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر:

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۷ و ۵۰ سوالی

منابع : دارد

پرسشنامه به زبان اصلی: دارد

همراه فایل پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر، نسخه ۵۰ سوالی و ۲۷ سوالی  پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر قابل دریافت می باشد.


[۱] -Donald, Rabbitt & Sutcliffe

[۲] -Newnam,Watson & Murray

[۳] Bianchi

[۴] -Davey, Wicshart, Freeman & Watson

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …