پرسشنامه رهبری اخلاقی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه عمادی فر پنج مؤلفه رهبری اخلاقی را در قالب ۴۱ گویه در مقیاس چهار درجه ای(کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف) مورد سنجش قرار می دهد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه رهبری اخلاقی، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحبنظران بهره گیری شده است و با نظر به توافق اجماعی متخصصان مدیریت که صلاحیت لازم را در جهت تأیید  مؤلفه های مطرح شده دارا بودند، روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شده است. پایایی پرسشنامه رهبری اخلاقی نیز از طریق همسانی درونی آلفی کرونباخ محاسبه شده است. عمادی فر(؟؟؟؟؟؟؟؟) پایایی این پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ، ۹۸/۰ محاسبه کرد و …….

جدول مؤلفه های مربوط به رهبری اخلاقی(؟؟؟؟؟)

سؤالات مربوطه

مؤلفه های رهبری اخلاقی

۲-۱۰-۲۱-۶-۱۷-۳۵-۳۶-۴-۲۳-۱۶-۴۰

صداقت و درستی
۱-۹-۳۸-۴۱-۲۵-۳۲-۱۲-۲۴-۱۸ تنظیم فعالیتها در چارچوب اخلاقی
۷-۲۸-۱۹-۱۴-۲۹-۸-۱۳-۲۰ اعتماد
۲۶-۳۷-۳-۲۲-۳۱-۱۵-۳۹ تلاش در جهت ارتقای کارکنان

۳۰-۲۷-۵-۱۱-۲۴-۳۳

اجازه ابراز عقاید مخالف

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. اصل شایستگی را در انتصاب افراد رعایت و از تبعیض دوری می کنم.تنها چیزی که قطعی است، عدم قطعیت است.
  2. به قولی که به کارکنانم می دهم عمل می کنم.
  3. فضای مناسب را برای مشارکت کارکنان ایجاد می کنم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

مولفه ها و تفکیک مولفه ها: دارد

تعداد مولفه ها:۵

روش نمره گذاری: دارد

تعداد سؤالات: ۴۱

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …