پرسشنامه سازمان یادگیرنده

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش میزان یادگیرندگی سازمان از پرسشنامه سازمان یادگیرنده استفاده شده است. این پرسشنامه قبلا توسط براتی (۱۳۸۵) مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه سازمان یادگیرنده در قالب ۳۰ سؤال با مقیاس رتبه ای تنظیم شده است که از طیف ۱ تا ۵ را در برمی گیرد و کمترین اهمیت عدد ۱ و بیشترین اهمیت را عدد ۵ در بر می گیرد. گویه های این پرسشنامه به ترتیب زیر به هر کدام از مؤلفه های سازمان یادگیرنده اختصاص داده شده اند.

مهارت فردی(سؤالات:……………..)

مدلهای ذهنی(سؤالات:……………)

آرمان مشترک(سؤالات:……………)

یادگیری تیمی(سؤالات:………………)

تفکر سیستمی(سؤالات:……………).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …