پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

AnchorAnchorاین پرسشنامه در سال ۱۹۹۳ توسط Anchorسینها و سینگ جهت تعیین میزان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی طراحی و تنظیم گردید. این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است که ارزش هر سوال بین صفر و یک است. نمره صفر نشان دهنده سازگاری خیلی خوب و نمره ۶۰ نشان دهنده سازگاری خیلی ضعیف می باشد. این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش آموزان دبیرستانی(گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی جدا سازد. پاسخگویی به سوالات به صورت بلی و خیر است.

شکل گیری این پرسشنامه به این صورت می باشد که ابتدا فهرستی شامل ۱۰۰ سوال که نشان دهنده مشکلات معنادار دانش آموزان در سه حوزه مذکور بود تهیه شد. لیست سوالات به ۲۰ داور که همه آنها روانشناسان شاغل بودند، جهت قضاوت ارائه شد که آنها هر سوال را از جهت شایستگی قرار گرفتن در پرسشنامه مورد داوری قرار می دادند. در نهایت فقط سوالهایی نگهداری شد که همه داوران روی آنها اتفاق نظر داشتند. در نتیجه ۱۲ سوال از ۱۰۰ سوال حذف گردید. قبل از تجزیه و تحلیل سوالهای پرسشنامه روی نمونه ای شامل ۱۰۰ دانش آموز دبیرستانی جهت رفع مشکلات زبان  اجرا شد تا اگر مشکلی در درک و روشنی سوالهای مختلف توسط آنها گزارش می شود اصلاح گردد.

روش مورد استفاده عاطفی اجتماعی آموزشی کل
دونیمه کردن آزمون ۹۴/۰ ۹۳/۰ ۹۶/۰ ۹۵/۰
آزمون-بازازمون ۹۶/۰ ۹۰/۰ ۹۳/۰ ۹۳/۰
کودرریچاردسون ۲۰ ۹۲/۰ ۹۲/۰ ۹۶/۰ ۹۴/۰

مشخصات فایل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها وسینگ:

قالب فایل:pdf

تعداد سؤالات: ۶۰

روایی و پایایی:

منابع:

روش نمره گذاری:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …