پرسشنامه سازگاری زن و شوهر

AnchorAnchorAnchorاین مقیاس ابزاری است که به طور وسیع در سنجش سازگاری روابط استفاده می شود و یکی از پرکاربردترین ابزارها در حیطه خانواده و زوج می باشد(اسپانیر و تامپسون، ۱۹۸۲). این ابزار ۳۲ سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر و یا هر دو نفری است که با یکدیگر زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است و می توان با بدست آوردن کل نمرات، برای اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطه صمیمانه استفاده کرد(باسبی و همکاران، ۱۹۹۵).

رضایت زناشویی حالتی از خشنودی و رضایت در ازدواج است که از جنبه درون فردی، تجارب ذهنی خوشایند و از جنبه میان فردی هماهنگی میان انتظارات یک طرف با طرف مقابل است که در زمینه های گوناگونی چون سبک زندگی، ارتباط، رابطه جنسی، شرایط اقتصادی و نحوه تصمیم گیری وجود دارد. برای افزایش رضایت زناشویی تلاشهای علمی فراوانی صورت گرفته است و بر آن اساس به طور خلاصه پژوهشگران عوامل زیر را در رضایتمندی زناشویی موثر می دانند:عوامل شناختی، عوامل هیجانی و عاطفی، عوامل فیزیولوژیکی، الگوهای رفتاری، حمایت اجتماعی، خشونت، وجود فرزند، مهارتهای ارتباطی، روابط جنسی …. بر این اسا، اگر چه رضایت جنسی تنهای یکی از عوامل تاثیرگذار بر رضایت زناشویی است، اما میان رابطه جنسی و رضایت زناشویی رابطه زیادی وجود دارد. پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت گرفته است که در بعضی از آنها نشان داده شده است که اگر چه عوامل جنسی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در رضایت زناشویی می باشد ولی نیرومندتر از مسائل دیگر نمی باشد و مشکل در روابط جنسی می تواند نشانه این باشد که مشکلات دیگری در پیوند زناشویی وجود دارد و به اصطلاح کار از جای دیگر خراب است.

Anchorمقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر دارای ۳۲ سوال است که در سال ۱۹۷۶ توسط اسپانیر برای سنجش میزان سازگاری زن و شوهر تهیه شد و تا سال ۱۹۸۴ در حدود هزار مطالعه به عنوان ابزار اصلی پژوهش بود(اسپانیر، ۱۹۸۵؛ به نقل از ثنایی ذاکر، ۱۳۷۹). به علاوه از آن پس همواره میان زوجهای سازگار و ناسازگار از جمله کسانی که احتمال اقدام به طلاق در آنان بیشتر است، تمایز قائل شده است.

مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر و یاد هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می توان با بدست آوردن کل نمرات از این ابزار اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطه صمیمانه استفاده کرد.تحلیل عاملی نشان داده است که این مقیاس چهار بعد رامی سنجد. این چهار بعد عبارتند از:

رضایت دو نفری(میزان رضایت از جنبه های مختلف رابطه)، همبستگی دو نفری (میزان مشارکت در مناسبتهای مشترک)، توافق دو نفری(میزان توافق طرفین در مسائل مربوط به رابطه زناشویی مثل امور مالی، تربیت بچه ها و …) و ابراز محبت.

Anchorمقیاسهای آزمون سازگاری زناشویی

عبارات

رضایت دو نفری

همبستگی دو نفری

توافق دو نفری

ابراز محبت

رضایت دو نفری(میزان رضایت از جنبه های مختلف رابطه)، همبستگی دو نفری (میزان مشارکت در مناسبتهای مشترک)، توافق دو نفری(میزان توافق طرفین در مسائل مربوط به رابطه زناشویی مثل امور مالی، تربیت بچه ها و …) و ابراز محبت .

مشخصات فایل پرسشنامه:

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری و تفسیر: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

تعریف مفهومی: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …