پرسشنامه سبکهای ارزیابی عملکرد مدیران

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سبکهای ارزیابی عملکرد مدیران که توسط باجت(۲۰۰۱) تدوین شده، دارای بخشهای مختلفی است که در واقع در بدنه و متن این پرسشنامه سؤالهای گویایی وجود دارد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گزاره(پرسش) است که ۶ پرسش آن در مورد سبک بازده-محدود و ۵ سوال مربوط به سبک پیامد- آگاهانه، ۴ سؤال سبک ضمنی و ۹ سؤال آن نیز مربوط به سبک عملیات-آگاهانه است. هر یک از گزاره ها(پرسشها) دارای مقیاس ۴ درجه است(یعنی هر یک از گزاره ها از ۱ کمترین تا ۴ بیشترین امتیاز را دارد).

پایایی و روایی ابزار پژوهش

پرسشنامه ای که به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار می گیرد، باید ویژگی های متعددی داشته باشد. از مهمترین ویژگیهای هر پرسشنامه روایی و پایایی آن است که در هر پژوهشی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و باید بررسی شود.

روایی اشاره به هدف آزمون دارد. آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است، مناسب باشد(نادری و همکاران، ۲۵۲:۱۳۷۶). در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار پژوهش از دو روش استفاده شده در روش اول نظر متخصصان و محققان ملاک عمل قرار گرفت و از پیشنهادهای آنان برای ایجاد تناسب بین محتوا و مضامین متن پرسشنامه استفاده شد. در روش دوم برای تعیین روایی ابزار پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شد.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱- وقتی جلسات اداری به وسیله یک مرد اداره شود، معمولا مؤثر خواهد بود.

۲- مردان نسبت به زنان برای داشتن یک مسیر ترقی حرفه ای اهمیت بیشتری قائلند.

۳- زنان به اندازه مردان به ارتقاء و شناسایی خود در کارشان بها نمی دهند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۸

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مؤلفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …