پرسشنامه سبکهای دلبستگی سیمپسون

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین آزمون بر اساس سه عبارت معروف هازن و شیور ساخته شده است و شامل ۱۳ عبارت در مقیاس لیکرتی است که آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یکی از گزینه های طیف ۵ بخشی (از کاملا موافق تا کاملا مخالف ) را انتخاب کند. از این ۱۳ عبارت، ۵ عبارت برای ارزیابی “سبک ایمن”  و ۸ عبارت برای ارزیابی دو سبک اجتنابی و مضطرب دوسوگرا است. پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی در فاصله های زمانی یک تا دو سال، هر دو ۷۰/۰ بر آورد شده است…

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۳

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تفکیک مولفه ها: ندارد

روش نمره گذاری: ندارد


[۱] -Carpenter & Kirkpatrick

[۲] -Crowll

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …