پرسشنامه سبکهای یادگیری

این پرسشنامه را Anchorکلب در سال ۱۹۸۵ تدوین کرد. در سالهای اخیر این پرسشنامه در پژوهشهای روانشناسی پرورشی و یادگیری بویژه برای تشخیص سبکهای یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبکهای یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی-مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی-آزمایشگری فعال مورد سنجش قرار می دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست می آید. این پرسشنامه از ۱۲ جمله تشکیل شده است و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است. آزمودنی پاسخ پیشنهادی را با توجه به نحوه یادگیری خود از نمره ۱ تا ۴ رتبه بندی می کند. به این ترتیب در هر جمله به گزینه ای که بیشترین مطابقت با سبک یادگیری آزمودنی دارد نمره ۴، به گزینه ای که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره ۳، به گزینه ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد، نمره ۲ و به گزینه ای که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت نداردنمره ۱ داده می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۱۲

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …