پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان

شناسایی ویژگیهای مقابله ای یکی از موضوع های مورد بررسی در نوجوانان می باشد که کمبود در این زمینه می تواند پیامدهای زیانباری مانند افسردگی و خودکشی به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد میزان و نوع مقابله نوجوان با مشکلات، بیشتر از نوع مشکل در میزان آسیب زایی موثر باشد. اگر چه هر تغییری اعم از بزرگ یا کوچکفشارزا تلقی می شود و فرد را وادار به مقابله می کند، با وجود این، فشارها همیشه بد و ناخوشایند نیستند. در واقع شاید بتوان گفت که فشارهای روانی و حتی شدت آنها در نوع خود، بد و نسازگارانه نیستند.بلکه مهم چگونگی مقابله با این شرایط است، بنابراین راهبردهایی که فرد برای مقابله انتخاب می کند، جزئی از نیمرخ آسیب پذیری وی محسوب می شوند(پترسون[۱]، ۱۹۹۳، به نقل از دادستان و همکاران، ۱۳۸۶). فهم سبکهای مقابله می تواند در زمینه شناخت دوران رشد و درمان بالینی(به ویژه مشاوره) موثر باشد(فرایدنبرگ و لویس[۲]، ۱۹۹۳). گارسیا(۲۰۰۹) نیز معتقد است که مقابله، ساختی مهم در زیمنه چگونگی واکنش نوجوانان به فشارهای روانی و انطباقهایی است که آنها تجربه می کنند.

Anchorپرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوئیس در سال ۱۹۹۳ توسط فرایدنبرگ و لوئیس و با هدف اندازه گیری نحوه مقابله در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله و بر مبنای نظریه لازاروس طراحی شده است. فرم فعلی با ۸۰  سوال، ۱۸ راهبرد مقابله‌ای را از هم متمایز می‌کند. این راهبردها با اجرای تحلیل عاملی در سه سبک قرار گرفته‌اند که دو سبک حل مساله و ارجاع به دیگران معادل سبک‌های مساله محور و هیجان محور، سبک‌های سازش یافته هستند، سبک سوم که سبک غیر مولد نامیده می‌شود یک سبک سازش نایافته است. در این پرسشنامه ۷۹ سوال به بررسی ۱۸ راهبرد مقابله‌ای می‌پردازند و یک سوال ناتمام نیز مطرح می‌شود که به منظور بررسی راهبردهایی است که ممکن است توسط فرد به کار روند ولی در سوال ها نیامده باشند. هر یک از ۱۸ راهبرد شامل ۳ تا ۵ پرسش است.

سبکهای مقابله ای و مولفه های آنها در زیر قید شده است:

– سبک مساله محور یا حل مشکل، شامل هشت راهبرد می باشد:

 • جستجوی حمایت اجتماعی:
 • تمرکز بر حل مشکل:
 • تفریحات فیزیکی:
 • جستجوی راه‌های آرام بخش:
 • تقویت رابطه با دوستان:
 • کوشش جهت حفظ تعلق خاطر:
 • سخت کوشی و موفقیت:
 • تمرکز بر نکات مثبت:

– سبک مراجعه به دیگران که شامل چهار راهبرد است:

 • جستجوی حمایت معنوی:
 • جستجوی حمایت اجتماعی:
 • جستجوی کمک حرفه‌ای:
 • اقدام اجتماعی:

– سبک کنار آمدن ناکارآمد که از هشت راهبرد تشکیل می‌شود:

 • نگرانی:
 • کوشش جهت حفظ تعلق خاطر:
 • تفکر آرزومندانه:
 • کنار نیامدن:
 • نادیده گرفتن مشکل:
 • کاهش تنش:
 • خودداری:
 • سرزنش خود:

مشخصات فایل پرسشنامه:

روش نمره گذاری: دارد

تعریف مفهومی: دارد

مولفه ها: حمایت اجتماعی – حل مشکل – تلاش – نگرانی – دوستان – تعلق – …………

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

تعداد مقاله همراه: دارد


[۱] -Petersen

[۲] -Frydenberg & Lewis

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …