پرسشنامه سبک اسناد

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorآزمون سبک اسناد که اندرسون و آرنولت(۱۹۸۵) تهیه کرده اند، یک پرسشنامه خودسنجی است که می توان به شکل گروهی یا انفرادی اجرا شود. این پرسشنامه علاوه بر ابعاد اسنادی مکان، کلیت و پایداری، بعد اسنادی کنترل پذیری را نیز مورد سنجش قرار می دهد. که برای تعیین سبکهای اسناد افراد در چهار بعد درونی-بیرونی، پایدار- ناپایدار، کلی-اختصاصی و کنترل پذیر-کنترل ناپذیر مورد استفاده قرار میگیرد. این آزمون دارای ۲۰ پرسش است که نیمی از آنها رویدادهای مربوط به شکست و نیمی دیگر رویدادهای مربوط به موفقیت می باشد(منشئی، ۱۳۸۳).

دستورالعمل پرسشنامه به این ترتیب است که از آزمودنی خواسته می شود، پس از خواندن هر پرسش خود را در آن موقعیت تصور کند و برای آن یک علت اصلی بنویسد و سپس آن علت را در هر یک از چهار بعد اسنادی زیر در یک مقیاس ۹ قسمتیی درجه بندی کند:

-بعد مکان(درونی-بیرونی): یعنی آیا علت ذکر شده را به خودتان نسبت می دهید یا به عوامل بیرونی.

-بعد کلیت(کلی-اختصاصی): یعنی آیا علت ذکر شده در موقعیتهای زیادی از زندگی شما صادق است یا فقط به چند موقعیت مربوط می شود.

-بعد پایداری(پایدار-ناپایدار):یعنی اگر در آینده این موقعیت دوباره اتفاق بیفتد علت ذکر شده همواره وجود خواهد داشت.

-بعد کنترل پذیری(کنترل پذیر-کنترل ناپذیر): یعنی تا چه اندازه علت ذکر شده را عاملی می دانید که بر آن کنترل دارید.

در این آزمون برای مشخص کردن سبک اسناد مربوط به موفقیت باید مجموع درجه بندی های آزمودنی در هر یک از چهار بعد اسنادی را در ۱۰ سوال مربوط به موفقیت محاسبه کرد. همچنین برای معلوم کردن سبک اسناد مربوط به شکست باید مجموع درجه بندی های آزمودنی در هر یک از چهار بعد اسنادی را در ۱۰ سوال مربوط به شکست محاسبه کرد. درجه بندی ها یک مقیاس ۹ قسمتی است که امتیازهای بالا نشان می دهد که علت درونی، کلی، پایدار و کنترل پذیر است و امتیازهای پایین نشان دهنده آن است که علت بیرونی، اختصاصی، ناپایدار و کنترل پذیر است و امتیازهای پایین نشان دهنده آن است که علت بیرونی، اختصاصی، ناپایدار و کنترل ناپذیر می باشد.

Anchorتعداد سوالات پرسشنامه سبک اسناد

تعداد سوال

شماره سوال

مؤلفه ها

۱۰

۱۱-۱۶-۱۹-…..

رویدادهای مثبت

سبک اسناد

۱۰

۱۵-۱۲-۸-…….

رویدادهای منفی

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. Anchorشما اخیرا در یک مهمانی، همکاران جدید حضور یافته اید و تعدادی دوست جدید پیدا کرده اید، یک علت اصلی برای آن در نظر بگیرید.
  2. شما اخیرا موفق شده اید افرادی را که خیلی دوست دارید، برای گردش هماهنگ کنید. یک علت اصلی برای آن در نظر بگیرید.
  3. شما در ارزشیابی که مافوقتان انجام داده، پایینترین نمره را گرفته اید. یک علت اصلی برای آن بنویسید.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

مولفه ها: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تعداد سؤالات: ۲۰

منبع : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …