پرسشنامه سبک رهبری بارنز و متنزکاس

مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در راس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است و در این میان مدیریت آموزشی از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی و دولتی است. مدیران آموزشی وظایف خطیری در سطوح آموزشی، اجتماعی بر عهده دارند و انجام این وظایف خطیر از طریق ایفای دو نقش بروز می کند: دیگر نقش اداری و سرپرستی و دیگری نقش رهبری است(۲). دو مفهوم از مدیریت و رهبری سازمانی لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی هیچ مدیریتی بدون رهبری سازمانی و هیچ رهبری سازمانی بدون مدیریت نمی تواند موفق باشد. یک مدیر خوب الزاما باید یک رهبر سازمانی خوب هم باشد تا بتواند هم جنبه های فنی کار و هم نیروی انسانی سازمان را اداره کند(۳). الحسینی به نقل از پیتر اف دراکر خاطرنشان می کند که مدیران همان رهبران سازمانها هستند که اصلی ترین و نادرترین منابع هر موسسه ای به شمار می روند(۴). اکثر بهترین سازمانهای دنیای ما توسعه رهبری و تغییر سازمانی را به عنوان “وظیفه اصلی سازمان” توصیف می کنند(۵). مطالعات نشان داده اند که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است.

معرفی پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

پرسشنامه سبک رهبری از پرسشنامه بارنز و متزکاس  به ترجمه مقیمی با ۳۵ سوال استفاده شد که رهبری را بر اساس تمایل به وظیفه گرایی و انسان گرایی در سه سبک اصلی رهبری یعنی ازادمنشانه، آمرانه و تلفیقی تقسیم بندی می کند(۱۱).

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- من به افراد سازمان اجازه می دهم که از ابتکار فردی در کار استفاده کنند.

۲–من برای ایجاد تغییرات تمایل دارم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: ندارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۳۵

مقاله همراه: ۱

تعریف مفهومی: دارد

تفکیک مولفه ها: انجام نشده است.

روش نمره گذاری: ندارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …