پرسشنامه سبک مدیریت مشارکتی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمولفه های تعیین سبک مدیریت مشارکتی را در ۷ مولفه و با ۴ گزینه “همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، بندرت” مورد سنجش قرار می دهد.

مولفه های مدیریت مشارکتی:

الف:اعتماد و اطمینان مدیر به کارکنان

ب:توزیع تصمیم گیری و برنامه ریزی و مشورت و عملی کردن پیشنهادهای کارکنان

ج:شکل نظام ارتباطی

د:جو دوستانه

ه: مشارکت کارکنان در تعیین روشهای اجرای کار، نظارت و ارزشیابی

و:توجه به مسائل شخصی

ز:انعطاف در مقررات

به گزینه “همیشه” که در یک طرف طیف قرار گرفته، بیشترین امتیاز یعنی ۴ نمره و به گزینه “بندرت” که در طرف دیگر طیف قرار دارد، کمترین امتیاز یعنی ۱ نمره تعلق می گیرد. به منظور مهار نمودن جوابهای قالبی برای هر مولفه و جمعا ۷ سوال به عنوان کنترل کننده طوری طراحی شده است که امتیاز بندی آن در جهت عکس صورت گرفته، بطوری که به گزینه “همیشه” کمترین امتیاز یعنی ۱ نمره و گزینه بندرت بیشترین امتیاز یعنی ۴ نمره تعلق گرفته می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۸

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …