پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

Anchorپرسشنامه سبک هویت(ISI) (برزونسکی، ۱۹۸۹، ۱۹۹۲) برای نشان دادن جنبه دیگری از بحران هویت یعنی فرآیندهای شناختی  درگیر در مقابله و حل مساله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت طراحی شده است. برزونسکی و همکارانش، هر یک از نمرات سه مقیاس پرسشنامه سبک هویت را به نمره  تبدیل می نمودند و مقیاسی را که دارای نمره  بالاتر بود، پاسخ دهنده را درآن طبقه قرار می دادند. بر اساس این روش، پرسشنامه سبک هویت، تمام آزمودنی ها را در یکی از سه سبک هویتی اطلاعاتی، هنجاری و سردرگمی یا اجتنابی قرار می دهد(برزونسکی و سالیوان، ۱۹۹۲).

معرفی پرسشنامه سبک هویت (ISI)

پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی، ۱۹۹۲b) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی، ۹۰ سوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و ۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی است و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود. پاسخ آزمونی ها به سوالات به شکل طیف لیکرت ۵ درجه ای می باشد که شامل کاملا مخالف=۱ تا کاملا موافق=۵ می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه :

  1. نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.
  2. درباره آنچه باید در زندگی انجام دهم ساعتها فرک کرده ام.
  3. به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم.
  4. بر اساس ارزشهایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم

منبع:غضنفری، احمد(۱۳۸۲). اعتبار یابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI_6G). مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، شماره ۲

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …